Төрскн һазртан эңкр көтчнрәхн

30-11-2020, 12:40 | Таңһчин зәңгс » Хальмг Тањєчин Толєачин ґдр-бўр

Давсн амрлһна өдрмүдт Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату көдлмшин кергәр Көтчнрә районд ирв. Тенд Таңһчин Толһач тосхгдҗах социальн объектс бүрткҗ хәләв, Чапчан Арашин нертә тохма мал өскдг эдл-ахуд одв. Районд одснаннь тускар Бату Сергеевич социальн сетьд бичв.
Түрүләд Хаска Бату Көглт селәнд одад, тенд «Демографь» гидг келн-улсин төсвәр тосхгдҗах бичкдүдин сад хәләв. Эн объект эн җил моһа сард экләд тосхгдҗана, бар сарин чилгчәр энүг эдлврт орулх зөвтә. Энд селәнә бичкдүдин төлә 30 орм тогтагдҗана, эдн сән таалд наадҗ, билг-эрдмән делгрүлҗ чадхмн. Темдглхәс, сүл цагт баһчуд төрскн һазртан хәрҗ ирәд энд өрк-бүлән өндәлһҗ күүкдән асрҗахнь байрта. Селәнә бәәрн улс эн объект секгдхиг күләҗәнә гиҗ СМО-н толһач Очра Николай темдглв.
Дарунь таңһчин толһач Көтчнр селәнд одад, тенд бичкдүдин спортивн сурһульд кегдҗәх ясвр хәләв. Нидн Хаска Бату районд ирхләрн бичкдүд ямаран таалд спортивн секцст цогц-махмудан батрулдгиг үзәд, энд сән ясвр келһнд дөң-тусан күргх үгән өгсмн. Тиигәд, таңһчин бюджетәс района ДЮСШ-д ясвр келһнд 17 сай һар арслң йилһгдсн билә. Ода энд бөк бәрлдәнә, каратэн залмуд, хувц-хунран сольдг, бийән уһадг хорас бәәнә. Эн сурһулин өөр шидр спортивн стадион тосхгдҗана, таңһчин толһач тер объектиг бас бүрткв. Района муниципальн бүрдәцин толһач Һооҗура Санл тосхгдҗах объектсин болн ирх җилд селәнд сән кец-таал тогталһна туст кех-күцәх керг-үүлдврмүдин тускар келҗ өгв.
Дарунь таңһчин толһач Чкаловский селәнд одад, бәәрн сурһулин медлд тосхгдсн спортивн комплекс хәләв. Селәнә сурһулин директор Баатра Батнюш болн СМО-н толһач Җанҗин Санл таңһчин толһачд школыг үзүлв, спортивн комплекс тосхгдснь бәәрн улс дунд чик авг-бәрц батруллһнд туслх гиҗ келв.
Тер өдрин бийднь Хаска Бату Чапчан Арашин нер зүүҗәдг эдл-ахуд одад, мал үвлзлһнд энд ямр кевәр белдсиг шинҗлв. Селәнә эдл-ахуг Каарун Бата толһалҗана, эн племзаводын эндрк үүлдврин тускар тооцаһан өгв.
- Көтчнрә района толһач Һооҗура Санл төрскн һазр-усна делгрлтд тәвцән орулҗ үнн-чик седклтәһәр көдлх саната улсиг хамцулҗ чадв. Эн баһчуд тәвсн цуг төрмүдән эрк биш хаһлҗ чадх гиҗ санҗанав. Очра Николайд, Хөөчин Саврт, Баатра Батнюшд, Җанҗин Санлд, Җанҗин Эрдньд, Мучкан Ангарикд ханлтан өргҗәнәв. Чапчан Арашин нер зүүҗәдг эдл-аху урднь Әрәсән Өмн үзгт тохма мал өскдг нүүрлгч завод бәәсмн. Сүл арвн җилин эргцд эдн олз-ору угаһар үүлдҗәнә. Таңһчин селәнә эдл-ахун министерствла хамдан бәәдлиг ясрулхин төлә көдлх кергтә. Нанла хамдан нертә җаңһрч Окна Цаһан Зам районд одв. Хаалһдан хальмг келәр күүндҗ, кесг төрәр ухан-тоолврарн хувалцвидн. «Хөрн күн ни уга болхла – шавр шивә, хойр күн ниитә болхла – төмр шивә» гиҗ хальмг үлгүрт келгдснь төв үгмүд болҗана, – гиҗ Бату Сергеевич темдглв.

Барт белдснь Даван Наталья


Төрскн һазртан эңкр көтчнрәхн
Төрскн һазртан эңкр көтчнрәхн
Төрскн һазртан эңкр көтчнрәхн
Төрскн һазртан эңкр көтчнрәхн