• МВД-н СҮҮРТ ОРЛЦВ

  Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату таңһчин МВД-н өргн сүүрт орлцв. Тенд 2023 җилин ашнь шинҗлгдҗ, орсн җилин көдлмшин зура диглгдв.

  • 30-01-2024, 13:05
 • ТӨВ ХУРЛД ШИН ҺАРДВР

  Шидр Бурхн Багшин Алтн сүмин һардвр сольгдв. Таңһчин төв хурлын демч-ламд Тубтен Цультима батлгдв.

  • 30-01-2024, 13:00
 • ЭРДНИН Валерий: «Хальмг би болһн мини зүркнд»

  Эрднин Валерий гихлә хамгин түрүнд хальмг би, дарунь «Бамб цецг» ансамбль әмтнә сананд орна. Эннь салһгдшго медән болҗ, әмтнә уханд батрв. Эн өдрмүдт билгтә биич, нертә артист, балетмейстер Валерий Эрдниев 70 җилә өөнән темдглҗәнә.

  • 27-01-2024, 20:10
 • Чуулһнд урдаснь белдҗ

  Хальмгт 2025 җилд бурхн-шаҗна чуулһн болхин тускар таңһчин Толһач Хаска Бату тодлулад келнә. Эн халхар ямаран белдвр кегдҗәхин тускар шидр таңһчин Толһач гевш Йонтенла харһсн кемдән күүндв.

  • 27-01-2024, 20:05
 • Вера в победу придавала сил

  В фондах Национального архива Республики Калмыкия находятся документы о героических и трагических днях блокады Ленинграда, воинах Ленинградского фронта, жителях, вставших на защиту осажденного родного города и доблестно трудившихся на заводах и фабриках. 27 января исполняется 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

  • 27-01-2024, 20:00
 • «Движение первых»: итоги года

  В региональном отделении общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» (РДДМ) подвели итоги работы за 2023 год.

  • 27-01-2024, 19:55
 • МӘӘДР ГЕГӘН – ИРГЧИН БУРХН

  Удл уга цуг моңһл келтнр цугтан Цаһан сар байран темдглхмн. Цаһана байр гиснь хамгин ик чинртә юмн. Цаһан сар бүкл сардан болна гидг болв чигн, өөрд-хальмгин литәр һол өдрмүдднь гиҗ Цаһана нег шинәс авн арвн тавн Мәәдр гегәнә өдр күртл тоолгдна. Урд цагт Мәәдр гегәнә тускар өөрд-хальмг күн болһн маш сәәнәр меддг бәәсмн. Бурхн шаҗна номд Мәәдр гегәг Иргчин бурхн гиҗ келнә.

  • 27-01-2024, 19:50
 • Әрәсән Президентин суңһвр дигтә-даратаһар бүрдәгдх

  Эн җилин моһа сарин 17-д Әрәсән Президентин суңһвр болхмн. Эн ик чинртә керг-үүлдврт яһҗ белдҗәхин тускар таңһчин Суңһврин комиссин Ахлач Бембә Чужаев, түүнә дарук Батр Эрднеев болн комиссин сегләтр Надежда Федорченко таңһчин олнд зәңгллһнә эв-арһсин седкүлчнрт тодрхаһар келҗ өгв.

  • 27-01-2024, 19:45
 • Шин кергсл, өдгә цагин эв-арһс олзлгдҗана

  Урҗ өдр П.Жемчуевин нертә таңһчин эмнлһнә ах эмч Саглр Чумпинова болн гүн шинҗллт кедг әңгин һардачин үүл цагзуур дааҗадг Мария Улюмжанова олнд зәңгллһнә эв-арһсин көдләчнрлә харһад, эмнлһнә туст ямаран шин кергсл олзлгдҗахин, бәәрн улст ямаран дөң күргдгин тускар тодрхаһар келҗ өгв.

  • 27-01-2024, 19:35