Селіні бичкдўд ончрв

28-01-2020, 10:30 | Таңһчин зәңгс » Сурєуль-эрдм

Эн ґдрмўдт Элстд сурєульчнрин тањєчин олимпиад 21 предметір болљана, Ірісін хамгин чинрті марєана єоллгч девсњнь эн болљана. Ґґдін балл хоршаєад, федерацин неквриг дављ єарсн билгті сурєульчнр Ірісін олимпиадт орлцљ чадљана. Англь, орс келні, экологин, болн нань чигн предметмўдір тањєчин сурєульчнр Ірісін олимпиадт чигн йилєрні.
Хамгин тўрўнд обществознаняр тањєчин сурєульчнр медрлін сґрв. Юристин эрдм дасхар бііх сурєульчнр эрк биш эн предметір ЕГЭ ґгх зґвті, олимпиадын даалєвр зґвір кўнд болна.
Школан тґгсіљіх 11-ч классин сурєульчнрин марєан бас чинврті болв. Диилічин ґґдін нериг Элстин лицейин сурєульч Церен Хечиев эзлв. Хойрдгч ормд Элстин 17-ч тойгта школын элч Софья Убушаева єарв. Єурвдгч призернь Лия Гергесова болв, эн бас Элстин лицейд сурчана.
Тер мет 10 сін гисн сурєульчнрин тоод Элстин техническ лицейин, Элстин олн профильті гимназин, Хальмг келн-улсин гимназин, Орс келн-улсин гимназин, Приютна района Песчаное селіні школын элчнр орв. Тиим кевір селідин сурєульчнр хотл балєсна арвтнрас ард хоцрхар седљіхш. Лаганя района Северн селіні дундын школын элч 11-ч ормд єарв. Элстин 17-ч школын сурєульчнрин кўцімљиг темдглх кергті, сўл љилмўдт эдн улм ґґдін аштаєар балєсна болн тањєчин олимпиадт орлцад йовна.
10-ч классмудын марєанд Элстин классическ гимназин сурєульч Баина Цекеева єарв. Элстин лицейин элчнр 2-ч болн 3-ч орм эзлв. 9-ч классмудын дунд Александра Борисова Элстин 17-ч тойгта школас дииліч болв. Талдан 2-4-ч ормиг Элстин лицейин арвтнр эзлв.
Информатикин марєан бас йовудта болв. Энд 11-ч классин сурєульчнрин даалєврнь амр биш болв, тегід диилічнь Айта Оконов, Элстин лицейіс, цуг кґдлмшиг 21 процентд кўців. Ут-турштан 11 кўн олимпиадын даалєвриг кўціх зґв авв. Хойрдгч призернь Элстин классическ гимназин элч Артем Шкальной, єурвдгчнь Джава Хараев Элстин олн профильті гимназяс болв. Лаганя олн профильті гимназин элч 4-ч ашт кўрв.
10-ч классин марєанд зуг єурвн кўн орлцв, диилічнь Элстин лицейин сурєульч Виктор Менкубушаев болв. 9-ч классин арвтнрас Элстин лицейин элч Очир Манцаев диилічнь болв, талдан хойр кўн олимпиадын даалєвриг кўціљ чадсн уга.
Экологин олимпиадт 11-ч классин сурєульчнрин дунд диилічин нериг Элстин лицейин элч Анастасия Сидорова зўўв. Хойрдгч ормд Яна Катрышева єарв (Элстин 17-ч тойгта школ), єурвдгч призернь Цаєан Амна гимназин элч Эмилия Кейгер болв. Ик Царњга 1-ч тойгта СОШ-ин, Целинн района Партизанск школын болн Троицк гимназин элчнр энд йилєрв.
10-ч классин сурєульчнрас Эльзята Пашнанова йилєрв (17-ч тойгта школ), хойрдгч ормд Рената Цеденова (Элстин лицей) єарв, єурвдгч призернь - Злата Боджикова (Элстин 3-ч тойгта школ). 9-ч классин сурєульчнрин марєанд Мария Лушникова Лаганяс дииліч болв (3-ч тойгта школ), хойрдгч призерин нернь Эрдни Мангутов зўўв (Хар Єазра района Прикумск школ), єурвдгч ормд Целинн района Троицк гимназин элч Елизавета Зайцева єарв. Йирин Целинн района сурєульчнр нўўрлгч кесг орм эзлід, сін аш ўзўлв.
Тањєчин марєана тўрўн девсњгин ашмуд иим болв. Эн кемд орс келні, астрономин болн зґв-йосна зўўлір (предметір) олимпиадмуд бас болв.

ТЎРВІН Єуна