Зґргті кўўкні нернь мґњкрв

17-06-2020, 16:39 | Таңһчин зәңгс » Эдн Төрскән харсла

Элстіс зун найн дуунад тањєчин болн Іідрхні мўљин хоорндк мељін ґґр Хулхт селін бііні. Эњ-зах уга теегт геедрсн эн селіні нернь темдгті. Тер юњгад гихлі Тґрскін харсгч Алдр дііні цагт, 1942-ч љилин намрар, энд догшн діілдін болсмн. Єурвн сарин эргцд 28-ч Іірмин діічнр фашистск деермчнрлі біір бірлдљ, хортыг хамх цокљ, диилвр бірв. Хулхт селініс эклід, Хальмгин єазриг хортнас сулдхљ, фашистск цергўдиг кґґљ єарєв.
Хулхтын ґґр мана салдсмуд імін ірвллго залу-зґрмг кевір ґшітнлі діілдљ, імін ґгсмн. Энтн мана салдсмудын цусар асхата ірўн єазр мґн. Теегт дўњгіљіх бумблвс мана діічнр зґргті кевір діілдсні тускар медўлні. Нег тиим бумблв Наталья Качуевская єарєсн зґрмг йовдлын тускар тодлулна.
Тґрскін харсгч Алдр дін эклхин ґмн ґргнд 19-ті Наталья Спирова ГИТИС-ин тўрўн курс тґгсісн билі. Дін эс харшлсн болхла, эн кўчр сііхн болн билгті кўўкн Александра Леонидовна эклієін ідл артистк болхмн бііљ. Болв тівсн хґвісн давдг арє уга.
Кесг мињєн баєчуд мет Наталья діінд мордхар зўткв. Кесг дікљ эрлє бичљ орулсн бийнь кўўкиг цергт авсн уга. Тиигхлі Наташа кўўкн медицинск сестран курст орв. Тер мет цергўдин іњгўдт болн госпитальмудт концерт тівдг багиг єардв. Нег дікљ госпитальд эмнлє авчасн Павел Качуевскийла таньлдв. Эдн нег-негндін дуран ґгв. 1942-ч љилин хаврар Павел эдгљ, госпиталяс єарсна хґґн эдн љирєлін залєв.
Зер-зевір хадг дасхлєна болн медицинск сестран курсмуд тґгсісні хґґн Наталья сансн санандан кўрв. Энўг авиадесантн бригадын медицинск-санитарн батальонд церглхір йовулв. 1942-ч љилин ноха сард эн бригад халєна дивизьд хўврўлгдід, дарунь Сталинградск фронтын ґмн ўзгўр, хальмг теегўр йовулгдв. Мана церг дікніс діврлє кехин урдаснь Наталья діілдљіх єазрур йовулхиг єардврас сурв. Тиигід энўг 105-ч гвардейск халєна полкин санинструкторт батлв.
1942-ч љилин ўкр сарин 19-д советск цергўд Сталинградск фронтын цуг мељід діврлє эклв. Хулхт селіні ґґр-шидр 28-ч Іірмин цергчнр діілдв. Ўкр сарин 20-д санинструктор Качуевская ґмірін діврљ йовсн халєна полкин ханьд церглљісмн. Наташа діілдін болљасн єазрас шавтсн 20 салдсиг зер-зевті хамднь єарєљ авад, іминь аврв. Командирин закврар Наталья шавта діічнриг медсанбатур кўргх зґвті билі. Зууран Наташа бултљасн немш салдсмудыг ўзв. Шавта улсиг блиндажд ўлдічкід, єартан бу болн гранат атхљ, зґргті дііч, санинструктор кесг хортнла біір бірлдв. Нірхн цогцта 20-ті кўўкн немш салдсмудын бўкл багла ноолдв. Мергн, тґвір хаљ хортыг ґґрдўллго біів. Кўнд шав авсн бийнь сўл патрон ўлдтл зер-зевір хаєад біів. Дарунь хортнур гранатмуд хаяд тусв. Энўг бўсллєнд авсн немшнр тал гранат хайљ, тедниг алљ, бийнь чигн імірн шордв. Кўрід ирсн мана діічнр Наталья Качуевская хойр дікљ іминь аврсн салдсмудыг харсч авв.
1961-ч љилд «Советская Калмыкия» гидг газетд «Москван кўўкн» гидг нерідлєті статьяд 28-ч Іірмин ветеран Бембет Бакаев тодлврмударн хувалцсмн: «...Мадн 248-ч халєна дивизьд тусвидн. Энд бидн Наталья Качуевскаян нериг тўрўн болљ соњсвидн. Нег дікљ асхар мана ротын командир ах лейтенант Запуговиченко цергі газетин тасрха маднд умшљ ґгв. Терўнд шавта кесг салдсмудын іминь аврсн Москван кўўкні, зґргті комсомолкин, санинструкторин тускар бичіті билі. Діврлє кесні хойрдгч ґдртнь, 1942-ч љилин ўкр сарин 20-д, мадн дікніс Наталья Качуевскаян тускар соњсвидн. Зґргті кўўкн єарєсн баатрльг йовдлын тускар цуг фронтар зіњг тарв…».
Наталья Качуевскаян экнь, Александра Леонидовна Спирован тґлі кўўкнь імнісн хаєцсн Хальмгин єазр тґрскн єазр-уснла ідл болв. Тањєчур, Яшкулин районд ирљ, энд болљах хўврлтиг темдглљ, эн єазр ясрљ, ґргљљ сііхрснд ик гидгір байрлдг біісмн. Хальмгин єазрла бат залєлда бірљ, біірн імтиг эврі ґґрхн улс гиљ тоолдг билі. Тањєчин біідл-љирєлір дањгин соньмсдг біісмн.
Дін чилід, кесг арвад љилмўд давсна хґґн, 20-ті кўўкні зґрмг йовдлыг темдглсмн. 1997-ч љилд Наталья Александровна Качуевскаяд фашистск деермчнрлі ноолдљ, залу-зґрмг болн баатрльг йовдл єарєсн тґліднь Ірісін Федерацин Геройин нер зўўлєсмн.
Љил љилін сольљ, цаг дављ йовна, зуг зґргті кўўкні баатр йовдл кезічн мартгдшго. Энўні нериг кесг балєсдын болн селідин сурєульмуд, уульнцс зўўні. Тер мет Наталья Качуевскаян неринь планетд зўўлєсмн.
Кедў олн љилмўд давсн бийнь Тґрскін фашистск деермчнріс харсч, імтні тґвкнўн, хґвті љирєлин тґлі імін ґгсн улсин нерд олн улсин санлд мґњкинд ўлдхмн.

АРЗАН Маргарита

#СпасибоЗаПобеду #ЭтотДеньПобеды #ГероиКалмыкии #ГероиПобеды #75летПобеды #Победа08 #ПобедаКалмыкия