Бичкдүдин төлә садмуд тосхгдҗана

24-07-2020, 17:22 | Таңһчин зәңгс » Эндрк ґдрин тґрір

Элстд кесг цагин эргцд бичкдүдин садмудт орм күртҗәсн уга. Эндр күртл эн төр күцц хаһлгдад уга. Одахн хотл балһсна һардвр иим садмудт немр орм тосхлһна төрәр шамин, дулана күчәр теткдг бүрдәцсин болн садмудын ахлачнрла селвлцә кеһәд эн төриг түргдүллһнә тускар күүндвр кев.
Эн җил Элст балһсна һардвр 6-ч, 11-ч, 17-ч болн 27-ч тойгта ДОУ-д немр бәәр тосхлһиг зуралҗана. Келн-улсин «Демография» төсвин кемҗәнд бичкдүдин төлә немр орм тогтагдх. Тиим кевәр балһсна һардвр олн җилдән хаһлгдад уга бәәсн төриг экләд күцәхәр седҗәнә. Иим керг-үүлдвр балһсна экономикд чигн тусан күргәд бәәхмн, яһад гихлә тосхлтын халхар көдлмш икдәд йовхла, терүнә ул деер талдан салврин делгрлтиг шунмһадулҗ болхмн. Тиигчкәд ик чинртә келн-улсин төсв күцәлһнә йовуд үзмҗтәһәр түргдүлгдх.
Йирдән 1990-ч болн хөөтк җилмүдт райодын селәдәс әмтн олар нүүһәд икдәд бәәв, тиим кевәр сурһульмудт болн садмудт зә күртдго йовдл учрад бәәв. Тиигчкәд кесг садмудыг тер кемлә ведомствс эзлчксн билә. Яһад тиим йовдл һарснь ода күртл медгдҗәхш. Әмтн көдлмш хәәлдәд талдан балһсн тал нүүһәд һарсна хөөн садмуд эҗгорад тиим юмн учрад чигн бәәсн болх. Йосн-закан уга бәәсн тер цагт тиим юмн альд болв чигн һарчала, күүнә юм эзләд авад бәәдг хулха-була кедг авъяс тархагдҗ йовла.
Цагин йовудт зәрмснь тер гермүдиг хәрү садмудт өгчклә. Зәрминь болхла ода күртл талдан бүрдәцс эзлҗәнә. Ода деерән ямин зәрм һардачнр санамр бәәнә.
Тегәд ода балһсн эврә арһ-чидләрн эн төриг хаһлҗана. Шин немр гермүд тосхлһиг зуралхин төлә техническ таал белдлһиг түргдүлх кергтә гисн заквр деер заасн селвлцәнә йовудт өггдв.
Нилхдин төлә балһсна садмудт гермүд тослһна йовудт сән дамшлт олзлгдла, эн көдлмш бас орн-нутгин келн-улсин төсвин йовудт күцәгдлә, ода тер нилхдин гермүд кесг садмудт босхгдсн бәәнә, түүнлә дегц бичкдүдин төлә сән таалта нааддг һазр эдлврт орулгдла. Тер дамшлтыг эн саамд эрк биш олзлх кергтә.
Эндр Элстин ДОУ-д орхин төлә 500 күн чеерүдт зогсҗана. Эднә төриг хаһллһнд дөрвн шин немр гер тосхлһн сән нилчән күргәд бәәхнь лавта. Келн-улсин төсв күцәлһнд шунмһаһар орлцлһн сән орута керг болҗана. Федеральн мөңгиг олзта-орутаһар олзлад, балһсна тосхачнр Элстин 4-ч, 5-ч болн 14-ч садмудт немр гермүдиг сән чинртәһәр тосхсмн, аштнь федеральн төв балһсна һардврин үүлдвринь дөңнҗ эднд тосхлтыг цааранднь күцәхин төлә мөңг һарһҗ өгв.

ҖААХАН Бадм