Хошуд селәнә бичкдүдин төлә

12-08-2020, 16:03 | Таңһчин зәңгс » Селәнә эдл-аху

Сүл цагт баһ наста улс төрскн һазртан үлдәд, энд өрк-бүлән өндәлһҗ күүкдән асрҗахнь байрта йовдл болҗана. Эдн дөрвн малан асрад, крестьянск-фермерск эдл-аху бүрдәҗ өсәд-боссн һазртан бәәхәр шунҗахнь сән темдг гиҗ сангдна. Тиигчкәд баһчуд дунд олн үртәнь баһ биш бәәнә. Октябрьск района Хошуд селәнә муниципальн бүрдәцин толһач Моника Байртан келсәр, ода селәнд һурвн зу һар күн бәәнә, теднәснь далнь бичкдүд болна. Тегәд дорас өсч йовх үйин тускар ухалад, энд бичкдүд нааддг талвң тосхх шиидвр авгдв.
– Эн объектиг бидн эврә седвәрәр муниципальн бүрдәцсин делгрлтин социальн чинртә төсвс күцәлһнә көтлврин халхар тосххвидн. Энүг тосхлһнд маднд таңһчин шаңһас мөңгн йилһгдв. Эн көтлврәр селән һазрт әмтн олар цуглрдг һазрт сән таал тогталһна керг-үүлдврмүд күцәҗ чадна. Тегәд мана селәнә бәәрн улсин шиидврәр бичкдүд нааддг талвң тосхвидн. Селәнә сурһульд 40 күүкн-көвүн сурна, бичкдүдин садт хөрн бичкн орна. Сул цагтан эдн нааран ирҗ сергмҗтәһәр амрхин төлә сән таал тогтагдв. Мана бичкдүд эднд иим ке-сәәхн орм бүрдәснд ик гидгәр байрлҗана. Баһчуд өсәд-боссн һазртан үлдҗәхнь, бичкдүдин то өсәд йовхнь мана селән өсәд-өргҗәд йовх гисн ицл өгнә. Энд төрскн һазртан эңкр, седвәртә болн олна бәәдл-җирһлд шунмһаһар орлцдг улс бәәнә. Бидн бичкн селәнәннь делгрлтин төлә талдан чигн төсвс бәәдл-җирһлд тохрахар зуралҗанавидн, – гиҗ Байрта Васильевна келв.
Келхд, селәнәхн нидн футбол нааддг спортивн объект тосхлһна төсв күцәсн билә. Терүг эдн бас селән һазрт социальн чинртә төсв күцәлһнә көтлврәр тосхсн билә. Тер объектиг тосхлһнд таңһчин бюджетәс йилһгдсн мөңгнд эдн эврә мөңг бас йилһх зөвтә бәәсмн. Тегәд муниципальн бүрдәц болн Хошуд селәнә эдл-аху йилһсн мөңгнд бәәрн улс демән күргв. Бичкдүдин нааддг орм бүрдәлһнд эдн бас тиим кевәр мөңг цуглулсн билә. Тиигәд эдн олна дөңгәр бичкн селәндән сән таал тогтаҗ, баһчуд болн бичкдүд хөвтә-кишгтә болн эрүл-менд болҗ өсхин төлә цугинь кеҗәнә.
– Мана селәнәхн «Хошуд» СПК-д көдлнә, тегәд эдл-ахун һардвр социальн төрмүд хаһлһнд шунмһаһар орлцҗ дөң-тусан күргнә. Эдл-ахун һардач Дорҗин Болд мана төсвсиг цуг халхарн дөңнҗ, иим объектс дорас өсч йовх үй чик авг-бәрцәр бәәҗ, цаган тустаһар болн сергмҗтәһәр давулхин төлә таал тогтах кергтәг меднә. Района һардвр маднд эн көтлврт орлцхд бас ик дөңгән күргв. Йирин мана нег һазра улс байр-зовлңган әдл хувалцҗ, ниитә бәәнә, тегәд чигн ямаран чигн төриг бидн хамдан хаһлнавидн, – гиҗ селәнә толһач бахмҗтаһар келв.
Эн бичкдүдин талвң тосххин төлә СМО 60 миңһн асрлң йилһв, терүнднь эдл-аху болн фермермүд 55 миңһн арслң немв. Деернь бәәрн улс 17 миңһн асрлң цуглулв. Тиигәд эн көтлврт орлцхин төлә эдн 132 миңһн арслң цуглулсмн. Эннь бәәрн седвәрин төсвс күцәлһнә көтлврин неквр болҗана. Тиим кевәр эдн футбол наадг спортивн объектиг бас тосхсмн. Эднә седвәриг дөңнҗ таңһчин шаңһас немр мөңгн йилһгдсн билә. Темдглхәс, бәәрн улс эн объектсин тосхлтд демән күргсн деерән сән таал тогталһнд шунмһаһар орлцв. Зәрмснь тосхлтын көдлмш кев, наадкснь оборудовань углҗ тәвлһнд дөңгән күргв эс гиҗ хаша-хаацинь ширдв. Намртан эдн эргндк һазрт модд болн цецгәс суулһҗ сән кец-таал тогтахар зуралҗана.
Селәнә толһач Моника Байртан келсәр, бичкдүд нааддг талвңгиг эдн байрин бәәдлд секх саната бәәнә. Санитарн некврмүдлә ирлцҗ, хальдврта гемәс саглуллһна керг-үүлдврмүд күцәҗ эдн байрин таалд бичкдүдиг йөрәхмн. Удл уга зуни амрлһна кем төгсхмн, тегәд сурһулин кем эклхин өмн селәнә бичкдүд энд сергмҗтәһәр цаган давулхнь лавта.

ДООҖАН Наталья