Нәрн бәәдл тер кевәрн

12-08-2020, 16:05 | Таңһчин зәңгс » Эрўл-менд харлһн

Шидр Роспотребнадзорин Хальмг Таңһчар үүлддг заллтын һардач Санҗин Җаңһр болн таңһчин эрүл-менд харлһна министрин негдгч дарук Динкин Галина коронавирус гемин туст тогтсн бәәдлин тускар шуд эфирт келҗ өгв. Сүл хонгт дәкәд 52 күн эн хальдврта гемәр гемтснь илдкгдв. Тиигәд пандемий эклснәс авн мана таңһчд ут тоодан һурвн миңһн һар күн эн гемәр гемтсн бәәнә. Хәрнь, терүнәс эдгсн улсин то бас өсчәхнь темдгтә.
Таңһчин ах санитарн эмчин келсәр, мөчн сарин 22-с авн хаслһна диг-дарана кемд зәрм халхд үүлдврән эклхд зөв өггдснәс авн гемтсн улсин то икдәд йовна. Дәкәд урднь Лаганя, Приютна болн Октябрьск райодт бәәдл тогтун бәәсн болхла, ода тенд бас гемтсн улс илдкгдҗәнә. Дааврта һардачин темдглсәр, таңһчин долан районд бачм бәәдл зарлгдсна ашт селәнә эдл-ахус олна малд идг хәәҗ талдан райодт малыг тууҗахас иштә болн хөд кирһлһнә дааврта кем төгсснә хөөн эн гем хальдсн улсин то икдв.
Дәкәд сүл цагт хамдан көдлҗәх улс дунд эн гем илдкгдҗәнә гиҗ ах санитарн эмч келв. Тиигәд таңһчин 12 бүрдәцд көдләчнр эн гемәр гемтсн бәәнә. Тиим бәәдл учршгон төлә көдләчнр нег-негнәсн салу суух зөвтә, хамдан цә ууҗ цаган давулхас саглх кергтә, селгәһәр көдлснь деер болхмн гиҗ Джангар Николаевич темдглв. Үүлдвр-бүрдәцсин һардвр саглуллһна некврмүд күцәҗ, бәәриг эд-бод кеҗ көдләчнртән сән таал тогтах зөвтәг ах санитарн эмч дәкәд нег некв.
Әмтн саглуллһна керг-үүлдврмүд эс күцәҗәхәс иштә гемтә улсла хәрлцсн улсин то икдҗәхнь әәмшгтә болҗана. Тиигәд, долан хонгин туршарт гемтә күүнлә күсдундур миңһн күн харһснь медгднә. Тегәд олн әмтн цуглрдг һазрт эрк биш чирәдән хааһул өмсх кергтә, һаран эд-бод кех кергтә гиҗ Динкин Галина келәд, санитарн неквр күцәсн цагтан тадн бийән гемәс саглҗанат гив. Чирәдән хааһул өмслһн энтн эрк биш күцәгдх неквр болҗана.

БАТАН Наталья