Шаљна сурєулин тускар кўўндв

06-10-2020, 15:39 | Таңһчин зәңгс » Бурхн-шаҗна төрәр

Хальмгин шаљн лам Тэло Тулку ринпоче шидр номтнрла харєљ кўўндв. Харєлтын йовудт Хальмгт шаљна ном дасхлєна сурєулин біієўлє секлєні тускар кўўндвр болв.
Эн тґр кесгіс нааран імтні оньгт біісмн. Болв кергті тоотнь уга болад, керг хооран саагдад біісмн. «Ода эн тґриг хаєлљ болх цуг таал бііні, - гиљ шаљн лам келв. - Шаљна сурєуль дасхх мергљлтнр бііні. Эн туст бає биш дамшлт хоршагдв. Кергиг яєљ хаєлљ болхин туск медрл бііні. Зуг нег тґр – мґњгні тґр хаєлгдад уга» - гиљ ринпоче келв.
Эн тґриг кўўндврт єарєсн дікн нег учр бііні. Ірісін заканд немр орулгдљахас ишті эн тґриг хаєлх цаг ирв. Учрнь юундв гихлі, Орн-нутгин Хўўвин хіліврт закани нег тґсв орулгдв. Єазадын орнд шаљна сурєуль сурсн мергљлтнр Ірісід дікніс шўўвр ґгч, эдні белдвр ўнлгдхмн, гиљ тер заканд орулгдљах сольврт келгдљіні. «Зуг Ірісід бурхн-шаљна номин медрл ґгдг нег чигн учреждень уга. Гелњгўдин белдвриг йилєљ ўнлдг ирлцњгў белдврті организац гиљ уга», - иигљ шаљн лам товчлљ келв.
Бурхн-шаљна тґрір нарт-делкін номин конференц хурахин тускар кўўндвр болв. Номин ик чинрті тиим ик конференц 2015 љилд кегдсиг цуглрсн номтнр тодлв. Тер номин цуулєнд орлцсн гўн медрлті болн ик цолта номтнрин тоолврар, Хальмг Тањєч Ірісід буддизмин цутхлњ болљ чадх цуг таал, номин болн медрлин ґґдін кемљін кўцгдсн бііні.
Шаљна номиг ціілєљ тархалєна болн гўўнір шинљллєні ўўлдврін цааранднь кетн гиљ номтнрт шаљн лам дуудвр кев. Буддизмин халхар ўўлдљіх Ірісін болн нарт-делкін номин цутхлњгудла залєлдаєан улм батлљ, шинљллтин болн хііврин шин халхс олљ ўзтн, гиљ шаљн лам келв.
Хілігдсн тґрір ирлцњгў шиидвр батлљ авв. Шаљна ном дасхлєна біієўлє бўрділєні тґриг хаєлх Хўўв Хальмгин шаљн ламин єардврт бўрдігдв. Љилин чилгч кўртл номин-дамшлтын нарт-делкін конференц кех болљ шиидгдв.

Номта єар бичмр
Революцин ґмн хальмг хурлмудт гўн медрлті гелњгўд бурхн-шаљна номиг хальмг келнд буулєљ, імтн терўг сіінір медтхі гиљ шунљ йовсмн. Ўнндін тиим бііснь США-д олдсн єар бичмр медўлљіні. Терўнднь хальмг келір бичгдсн ном бііні. Эмиграцд єарч йовсн імтиг дахад, єазадын орнд єарсн гелњ Санљ-Ракба бичсн ном гиљ тоолгдљана. Хальмгин тґв хурлын администратор Йонтен гелњгин тоолврар, эн бичмрт хальмг келір бичгдсн ном бііні. Урд цагт хальмг гелњгўд тґвд келніс номиг хальмг келнд орчулсн бііљ. Ода тер єар бичмриг ґдгі цага хальмг келнд буулєлєна кґдлмш тґгсљ йовна. Ном тґвд келніс «тод бичгт» орчулгдсн мґн. Мана хурлын гелњгўд тер номиг ґдгі хальмг келнд буулєсн деерін орс келнд орчулљана. Тиигід хальмг теегіс США-д кўрід, хірў ирсн ном ода олн імтнд медўлгдхмн.
Геннадий Корнеевин келсір, Санљ-Ракба Меньков 1896 љилин октябрин 4-д Тењгі хазгин єазрин Батлаевская кўўтрт тґрсмн. Ода бидн эн кўўні тускар 2020 љилин октябрь сард бичљіхнь орта болљана.
Ўўміті цагла талдан хальмгудла хамдан эн кўн єазадын орнур єарсн бііљ. Тўрўлід Европд тусад, тенд Германьд Пфафенхофенд мґргўлин герт ўўлдљісмн. Хґґннь США-єур нўўєід, тенд Филадельфийд бііршлв. Богд Зункван хурлд багш болљ тенд олн љил ўўлдсмн.
Хірў хальмг теегўрн ирсн номта єар бичмрин тууљ тиим болљана.

УШКАНА Сувсн