Шинҗллт дарунь кегдх зөвтә

17-11-2020, 15:39 | Таңһчин зәңгс » Эрўл-менд харлһн

Әрәсән Роспотребнадзорин һардач Анна Попова коронавирус гем илдкҗ авлһна шинҗллтин диг-дара сольҗах тогтавр батлв. Терүнәс иштә COVID-19 илдкҗ авлһна лабораторн шинҗллт 48 часас үлү болшго зөвтә. Тер мет эн тогтаврар хальдврта гемәр гемтсн улс эмнлһ авсна хөөн нег дәкҗ шинҗллт кеснә ашт терүнәс эдгсинь медүлҗәдг болхла, тер цагт пациентиг герүрнь тәвҗ болхмн. Ода зуг хойр шинҗллт кеснә хөөн пациентиг эмнлһнәс герүрнь тәвнә. Дәкәд коммунальн патьрт, общежитьд болн гиичлүрт бәәдг улсиг ПЦР-шинҗллт гемәсн эдгсиг иткүлҗәх аш иртл эмнлһиг цааранднь гертән авх зөв өггдшго. Коронавирус гем илдкгдснә хөөн һурвн өдр давад, тер күүнд немр шинҗллт кех зөвтә гиҗ Роспотребнадзорин тогтаврт келгдҗәнә.
Мана таңһчд ода эмнлһсин улд үүлдҗәдг госпитальмудт 628 күн бәәнә. Теднәснь 1-ч тойгта госпитальд 53 күн эмнлһ авчана, тер тоод 5 бичкн болн 3 саата күүкд күн. Таңһчин эмнлһнә улд үүлдҗәдг 3-ч тойгта госпитальд ода 281 күн эмнлһнд бәәнә, тер тоод Деед Яшкульд цааранднь эмнлһ авчах 48 күн. Таңһчин эрүл-менд харлһна министерствин то-дигәр пандемий эклсн цагас авн 10679 күн эн хальдврта гемәр гемтв. Сүл хонгт дәкәд 74 күн немгдв. Күнд кевәр гемнь давҗах 15 күүнәс 12-нь ИВЛ-аппаратд бәәнә. Һундл төрхд, эн әәмшгтә гемәс иштә 126 күн сәәһән хәәв. Өдр ирвәс эдгсн улсин то икдәд йовна. Ут тоодан 8031 күн коронавирусас эдгв, тер тоод сүл хонгт 93 күн. Гертән эмчнрин хәләврт 4270 күн эмнлһ авчана, эрүл-менд харлһна көдләчнр эднд ирҗ кергтә шинҗллт кенә.
Коронавирус гемәс хөрлһнә бачм штабин зәңглсәр, таңһчин сурһуль-эрдмин көдләчнр тәрлһ авчана. Харти Кануковин нертә педколледжин, нефтин болн газин колледжин болн Элстин политехническ колледжин багшнр эврә сән дурар тәрлһ кев. Эн тәрлһн хойр девсңгәр кегднә, тегәд һурвн долан хонг давад, эднд дәкәд нег тәрлһ кехмн. Таңһчин эрүл-менд харлһна 77 көдләч бас эн гемәс тәрлһ кесн билә. Хальдврта гемәс эврә сән дурар тәрлһ кесн улсин эрүл-мендин бәәдл бүрткгднә.

Мана зәңгч

#коронавирус #COVID-19 #Калмыкия #Пандемия #Вирус