Эмнлһс үүлдврән эклхмн

18-11-2020, 15:50 | Таңһчин зәңгс » Эрўл-менд харлһн

Хальмг Таңһчин эрүл-менд харлһна министерствин то-дигәр, пандемий эклсн цагас авн коронавирусар гемтсн улсин то 10758 болв. Сүл хонгт дәкәд 79 күн немгдв. Гемнь гиигнәр болн медмҗән угаһар давҗах 4258 күн гертән амбулаторн эмнлһнд бәәнә. Цаглань эмчнрин хәләврт тусад, эмнлһ авсн 8151 күн эн хальдврта гемәс эдгв. Сүл хонгт 120 күн эдгәд герүрн хәрв. Темдглхәс, сүл өдрмүдт эдгсн улсин то гемтсн улсин тооһас ик болҗахнь байрта. Ода таңһчин госпитальмудт ут тоодан 606 күн эмнлһнд бәәнә. Теднәснь 1-ч тойгта госпитальд 54 күн, тер тоод 5 бичкн болн 3 саата күүкд күн болна. П.Жемчуевин нертә таңһчин эмнлһнд үүлдҗәдг 3-ч тойгта госпитальд хамгин олн пациент бәәнә, ода тенд 283 күн эмнлһ авчана. Эн госпитальд эмнлһ авсна хөөн 39 күн цааранднь Деед Яшкульд эрүл-мендән батрулхмн. Райодын эмнлһст бас госпитальмуд үүлдҗәнә, Яшкульд ода 56, Хар Һазра районд – 37, наадк райодт болхла хөрәд шаху күн эрүл-менд харлһна көдләчнрин хәләврт бәәнә.
Шидр Хальмг Таңһчин эрүл-менд харлһна министр Кикенә Юрий таңһчин эмнлһс үүлдврән эклхдән белн бәәнә гиҗ зәңглв. Наадк гемәр гемтә улст медицинск дөң күрглһнә туск заквр батлгдсн бәәнә. Тиигәд, удл уга шүднә поликлиник, олн зүсн гемәс саглуллһна «Сулда» төв үүлдврән эклхмн. Тер мет коронавирус гемәс хөрлһнә халхар үүлдҗәдг госпитальмудт орм хасгдхла, тер цагт эмнлһнә бүрдәцс урдк кевәрн үүлддг болхмн. П.Жемчуевин нертә таңһчин эмнлһнә улд бәәдг госпитальмудт күнд кевәр гемнҗәх улст дөң күрггднә, тегәд эн цааранднь эн халхар үүлдхмн гиҗ министр келв.
– Бар сарин 1-с авн Элст балһсна поликлиникд нүднә микрохирургийин төв секгдх, тегәд энд месллһ кеҗ болхмн. Зәрм райодт госпиталь секгдсн уга, тегәд тенд эмнлһс бас урдк кевәрн бәәрн әмтнд дөң күргдг болхмн. Таңһчин әмтнд медицинск туслмҗ күрглһнә көдлмшиг девсң-девсңгәр бүрдәҗ, цуг эмнлһс урдк кевәрн үүлддгиг теткх зөвтәвидн, – гиҗ министр темдглв.

БАТАН Сәәхлә