Хаслһна диг-даран дәкнәс утдулгдв

30-11-2020, 12:33 | Таңһчин зәңгс » Эрўл-менд харлһн

Коронавирусн хальдврта гемәс хөрлһнә таңһчин бачм бәәдлин штабин шиидврәр Хальмг Таңһчд хаслһна диг-даран бар сарин 13 күртл утдулгдв. Тер мет 65 наснас ах улст гемәс саглҗ гертән бәәлһнә туст сүв-селвг өггдҗәнә. Оперштабин тоолврар, хаслһна диг-дарана дарук девсңд һархин төлә Роспотребнадзорин некврлә ирлцдг эпидемиологическ бәәдл тогтад уга. Тегәд таңһчин улс олн-әмтн цуглрдг һазрт урдк кевәрн санитарн некврмүд күцәҗ, чирәдән эрк биш медицинск хааһул өмсх, һаран эд-бод кех зөвтә болҗана.
Таңһчин эрүл-менд харлһна министерствин то-дигәр пандемий эклсн цагас авн ут тоодан 11479 күн эн хальдврта гемәр гемтв. Сүл хонгт 91 күүнд эн гем илдкгдв. Долан хонг хооран эн гем хальдсн улсин то невчк баһрҗасн болхла, ода дәкн өдр болһн йир һар күн гемтәд бәәнә. Тегәд әмтн Роспотребнадзорин некврмүд эс күцәҗәхнь ил үзгдҗәнә. Таңһчин госпитальмудт ода 607 күн эмнлһ авчана. Теднәснь 1-ч тойгта госпитальд 65 күн, 4-ч тойгта госпитальд 60 пациент бәәнә. Таңһчин эмнлһнә улд үүлдҗәдг госпитальд эмнлһ авчах улсин то хамгин ик болна. Ода тенд 299 күн бәәнә, теднәснь 30 пациент Деед Яшкулин интернатд эрүл-мендин бәәдлән батрулҗана. Яшкулин районд ода 43, Хар Һазра – 41, Көтчнрә – 31күн эмнлһнд бәәнә. Городовиковск, Ик Буурла, Приютна, Үстин болн Яшалтан райодын эмнлһст хөрәд шаху күн эмчнрин хәләврт эмнлһ авчана. Гемнь күнд кевәр давҗах 18 күүнәс 14-нь ИВЛ-аппаратд бәәнә. Гертән 4299 күн амбулаторн кевәр эмнлһ авчана.

Мана зәңгч