Бичкдүдин киношколын фильмс

02-02-2021, 09:56 | Таңһчин зәңгс » Сойл

Шидр, туулан сарин 26-д, Элстин «Октябрь» кинотеатрт бичкдүдин киношколд орлцачнр тәвсн фильмсиг үзүлв. Эн киношколын сурһульчнр 2020-ч җилин бар сарас авн 2021-ч җилин туула сар күртл шунҗ көдләд, ахр хойр фильм белдсмн.

Нертә кинорежиссер Манҗин Эллан седвәрәр бичкдүдин киношколын кичәлмүд бүрдәгдв. Йириндән эн төсв дөрвн җилдән үүлдҗәнә. «Наследие Бумбы» гидг саңгин, Хальмг Таңһчин сойлын болн зуульчллһна министерствин дөңгәр «Лукойл» мөрән мөңгәр эн төсв күцәгдв.
Киношколын кичәлмүдт орлцх сурһульчнр хәләврин ашар шүүҗ авгдсмн. 11-с авн 17 наста күртл сурһульчнр хәләврт орлцад, 11 сурһульч шүүҗ авгдла. Тедн киношколын кичәлмүдт лекцс соңсад, мастер-классмудт орлцв. Кино цокҗ авлһна кесг эрдмин халхлань таньлдад, сурһульчнр долан сценарь бичв. Терүнәснь хойринь шүүҗ авад, фильмс цокҗ авгдв. Кино цокҗ авлһн, фильмин монтаж болн нань чигн көдлмш ахр болзгт күцәгдв.
Киношколын сурһульчнрин фильмсин премьерт таңһчин Толһач Хаска Бату ирҗ орлцад, йөрәлин үг келснь сурһульчнрт йир урмдта болв. «Мана бичкдүд иргчдән иткҗ үүлдҗәхинь үзүв. Эдн ю кехән, ямаран күслд күрхәр бәәхән медҗәхнь ик байрта, – гиҗ Бату Сергеевич келв. – Күн болһна хаалһ әдл болхш. Болв чигн энд дасч авсн медрл болн дамшлт таднд әмдрлд йир туслх. Седвәр бәәхлә, үүрмүд бәәхлә ямаран чигн кергиг күцәҗ чадхит. Хальмгт киноиндустрийиг делгрүллһн талдан һазрин әмтнд эврәннь таңһчин тускар келҗ өгх арһ өгчәнә. Бидн цугтан, күн болһн таңһчин төлә яһҗ үүлдх зөвтәг эннь медүлҗәнә. Баһчудын билг-эрдм делгрхд шин олн таал тиигәд секгдҗәнә».
Киношколыг бүрдәһәчнрин үүлдвриг темдглхләрн Хаска Бату режиссер Манҗин Эллан седвәриг болн тәвциг өөдән үнлв. Тер мет баһчудын эк-эцкнрт таңһчин Толһач ханлтан медүлв.
«Профессориум» гидг иргчин Академь болн терүг һардҗах Улсин Хуралын депутат Бадм-Хаалһин Ольга киношколын төсвиг күцәлһнд зөвтә тәвцән орулсмн. Таңһчин сойлын болн зуульчллһна министр Түрвән Саглрин келсәр, министерств цааранднь чигн үүдәгч баһчудын седвәриг дөңнхмн.