«Оскар» мөрән төлә марһанд - моңһл кино

04-02-2021, 17:04 | Таңһчин зәңгс » Сойл

«Оскар» киномөрән шорт-листд моңһл кинорежиссер Бямбасурэн Даваа цокҗ авсн фильм орв. Эннь ик чинртә йовдл. «Вены мира» гидг нертә фильмин премьер давсн җилд Берлинск кинофестивальд үзүлгдлә. Терүнә дару нань чигн нарт-делкән кинофестивальмудт моңһл режиссерин эн фильм темдглгдҗ, хәләһәчнр болн мергҗлтнр үнлв.

Бямбасурэн Моңһлдан нертә режиссер мөн, урднь эн «История плачущего верблюда» гидг бәрмт кино тәвсн билә. Терүнәс нань тер 2005-ч җилд «Оскар»-ин бәрмт фильмсин марһанд орулгдсмн. Цуг делкәд темдгтә киномөрән марһанд эн режиссерин фильмс хойрдад орҗахнь моңһл кино делгрҗәхиг үзүлҗәнә. Эн җилә «Оскар» авх фильмсин нердиг лу сарин 1-әс авн лу сарин 5 күртл хәләһәд, киноакадемикүд 15 фильм шүүҗ авхмн.
Өөр-эргндк орчлңгиг харлһна төрмүд кинорежиссерин һол оньгт бәәнә. Бямбасурэн Даваа бийнь келсәр, экологическ төрмүд бәәрн һазрин кемҗәнәс давад, цуг делкәг үүмүлҗәх төр энүг өөдән болв.
«Вены мира» фильмд 11-тә Амра көвүнә тускар келгдҗәнә. Мал өскҗ, теегәр нүүҗ бәәсн хотнд эн өсчәнә. Эднә йирини тогтсн бәәдл-җирһлднь харш болҗах, цугинь уңгарнь сольхар бәәх чидлмүд һарч ирснь әәмшг үүдәҗәнә. Уулыг малтҗ, һазрин өөриг уудлҗ, алт хәәҗәх һазадын орна компаньсин үүсрлт уга, һазриг хоосрулҗах үүлдвр нүүдл улст таасгдҗахш. «Алтынь авад, авдринь хайдг» компаньсин үүлдврт хәрү өгч, бурушаҗасн әмтиг көвүнә эцкнь Эрдэнэ толһалҗасмн. Эцкнь сәәһән хәәснә хөөн көвүн эцкин кергиг цааранднь делгрүлхәр бат шиидвр авна. Төрскн һазрин өринь хәәр-бәәр угаһар олзлҗах компаньст харш болхар Амра зүткнә.
«Оскар» мөрәг авх фильмсин туск эврәннь шиидврән киноискусствин Академь моһа сарин 15-д олнд зәңглҗ медүлхмн. Тоомсрта эн мөрә мөрн сарин 25-д 93-ч кемдән байрин бәәдлд сән гисн фильмсин режиссермүдт өггдхмн.
Галина ХЕЙЧИЕВА