Ут дууна хаалһар

04-02-2021, 17:15 | Таңһчин зәңгс » Сойл

Хальмг Таңһчин сойлын болн туризмин министерствин дөңгәр шин төсв бәәдл-җирһлд тохрагдҗана. Хальмг Таңһчин ачта артистк, дууч Эрвена Оргаева тер төсвиг белдәд, сойлын болн туризмин министерствин медлд үүлддг комиссин хәләврт орулҗ өгсмн. Аштнь талдан һурвн төсвин тоод Эрвена Оргаева белдсн төсв мөңгнә дөң авсмн. Тиигәд ут дууна туск төсв экләд үүлдв.

Хальмг улсин билг-эрдмд ут дун гидг байн тууҗта нег халхнь бәәнә. Улсин авъясмудла чигн, заң-авцла чигн эннь залһлдата. Ямаран чигн чинртә керг-үүлдврән хальмгуд кезәнә цагт ут дууһар эклҗ йовсмн. Керг эрк биш күцәгдх хаалһинь сексн үүлдвр болҗ эннь батрсмн. Сойлын министерствин дөңгәр олн орлцата ик керг-үүлдврмүд, келн-улсин байр тиигҗ ут дууһар эклдг авъяс бәәдл-җирһлд орулгдв. Болв әмтнә йирин җирһлд ут дун мартгдв. Зуг концертмүдт терүг хая дуулна.
Эрвена Оргаеван келсәр, ут дууна чинрнь йир ик. Өрк-бүл тогтхла, нилх төрхлә, нәр-наадн болсн цагла ут дууһар эклдг бәәсмн. Сәәхн эн авъясиг сергәх седклтәһәр дууч иим төсвиг ухалсмн. Байрта Тостаева седвәринь дөңнәд, эдн хамдан төсвиг бәәдл-җирһлд тохраҗана. Ода терүгән олнд медүлҗ, ду дуулдг улсиг, ут ду дуулдгиг дасх саната улсиг дуудҗ, һурвн сара курсмуд бүрдәҗәнә. Долан хонгт хойр дәкҗ цуглрад, ут дууна үгинь болн айсинь дасчана. Иим дуунд хоолынь ясҗ белдлһнә, ки чикәр авлһна болн нань чигн нуувчиг дууч сурһульчнртан дасхҗана.
Эн төсвд насарн әдл биш тәвн күн ирҗ, чидлән сөрв. Иим олн күн ирх гиҗ Эрвена тоолҗасн уга. Болв әмтн тиим соньмслт һарһсинь энүнд ик байрта болв. Баһчуд экләд дуулдг дасх, хальмг улсин дууна зөөрлә таньлдх. Ах наста әмтн һазр-һазрар дуулгдҗ йовх дуудыг авч ирҗ, өөрк улстан соңсхҗ дасхх гиҗ, Эрвена иткҗәнә. «Мана аавнр-ээҗнр урднь ут ду дуулдг бәәсмн. Ода эн авъяс невчк мартгдв. Нертә артистнр чигн хая дуулна. Ут ду дуулдгнь тоота. Мана ут дун йир сәәхн, гүн учр-утхта. Иим байн зөөрән мартҗ болшго. Тегәд Байрта Тостаевала хамдан эн авъясиг сергәх санатавидн».
Төсвиг дөңнәд, терүнд орлцхар ирсн улсас ода курст экләд сурчах 22 күн шүүҗ авгдв. Ут дууг дасад, һурвн сарин ашар концерт белдҗ үзүлхмн. Ут дууна хаалһ ямаран болдгинь медүлх фильм чигн белдгдҗәнә. Хальмг улсин ке-сәәхн зөөр болсн ут дун тиигәд сергәгдҗәнә.
Дууна дөңгәр хальмг келән чигн баһчуд дасх гиҗ төсвин үүдәһәчнр тоолҗана. Яһдг болвчн өвкнрин авъяс сергәһәд, билг-эрдмиг делгрүллһнд эннь зөвтә тәвц болхнь маһд уга.
Галина ХЕЙЧИЕВА