Очра Валерийин 70 җилин өөнд

27-03-2021, 17:56 | Таңһчин зәңгс » Сойл

Моһа сарин 22-т Советск Союзин Герой, Әрәсән ачта цергә летчик, РФ-н дотр-дундын кергүдин министрин ах селвгч болн Хальмг Таңһчин Толһачин селвгч Очра Валерий 70 җилин ончта өөнән темдглв. Төрскн таңһчиннь делгрлтд ик тәвцән орулсн төләднь Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату Валерий Николаевичд Хальмгин Геройин нер зүүлһәд, өөдән ачлвринь бәрүлҗ өгв. Маңһдур Элстд Очра Валерийин 70 җилин өөнд нерәдгдсн байрин керг-үүлдвр болхмн. Эн өдр угтҗ хальмг улсин шүлгч Нуура Владимир Очра Валерийин ончта өөнд нерәдәд шүлгән белглҗәнә.


Хальмг Теегин һәрд

Хальмгин болн Советск Союзин
Герой, инрл Валерий Очировд нерәдҗәнәв

Хальмг Теегин аһуд төлҗәд,
Хан Һәрдин сәкүс авла.
Хар Теңгсин крейсер деер
Хатасн заӊгинь, җирһл сөрлә.

Һазрин сорлт диилҗ, Афганд
Һәрдин заӊган эн медүллә.
Теегин көвүн – летчик Очиров
Теӊгрин, һазрин деедс болла…

Афгана дән… өдр болһн
Аврлт уга «духмуд» гетнә,
Дәәнә летчик Очиров эднә
Дари,фарси келәр әәлднә…

Чидл эс күрхлә,моджахед
Цухл төрҗ, «Стингер» тәвлә.
Толһаһан геесн Ахмад Шах
Тохаһан хазҗ, таньл болла…

Дөрвн үзгәс үкл нислә.
Дөрв сааҗ үкләсн гетллә.
Ээҗнь – көвүнә евәл болҗ,
Эндр күртл насинь залһна…