Өөдән үүлд дәкнәс батлгдв

20-05-2021, 16:26 | Таңһчин зәңгс » Бурхн-шаҗна төрәр

Хальмгин шаҗн лам Тэло Тулку ринпоче Дала Ламин гегәнә күндтә элчин үүл дааҗ үүлдҗәхинь шаҗнд шүтдг әмтн меднә. Эн җилин хөн сарин 3-д ринпоче эн үүлд шинәс орҗахин тускар зәңглгдв.
Ринпоче Әрәсәд, Моңһлд болн СНГ-н нутгудт Дала Ламин күндтә элчин үүлиг 2015-ч җиләс нааран дааҗана. Тогтсн закаһар эн үүлд дөрвн җилдән суңһгдна, дарунь учр бәәхлә, дәкәд неҗәд җиләр хойр дәкҗ эн үүл даалһгдна.
Тэло Тулку ринпоче эн үүлдән хөн сарин 18-д шинәс орсмн. Давсн цагин дотр Хальмгин шаҗн лам күндтә эн үүлиг дааһад, баһ биш көдлмш кев. Ело ринпочела хамдан эдн Дхарамсалад Әрәсән буддистнр Дала Ламла харһҗ, номднь ордг сән авъяс тогтасмн. Рига балһснд Прибалтикин болн Әрәсән буддистнр Дала Ламин номд ордг харһлтс кедг болсмн. Хойр җилд нег дәкҗ бурхн-шаҗна төрәр номтнрин конференцс бүрдәнә, “төгрг ширән” сүүрмүд кенә, Дала Ламин заавриг күцәһәд, буддийск сурһаль дасхлһнд оньган өгсмн. Шаҗна төрт нерәдсн дегтрмүд барллһнд килмҗ һарһад, “Наланда” нертәһәр олн һарц барт белдсмн. “Сохраним Тибет” саңгин оюни һардач болад, шаҗна цәәлһврин ик көдлмш кеҗәнә. Сүл цагт гелңгүд белдлһнә төрт оньган өгәд, шаҗна ик сурһулин бүрдәц секлһнә төр хаһлхар шаҗн лам шунҗана.