Сурһуль-эрдмин систем ясрулхар

21-08-2021, 16:49 | Таңһчин зәңгс » Сурєуль-эрдм

Одахн Хальмг Таңһчин вице-премьер Ирина Шварцман «Сурһуль-эрдмин систем ясруллһн» гидг федеральн көтлврт орлцлһна төрәр селвлцә давулв. Терүнд таңһчин сурһуль-эрдмин болн номин министр Баринә Эрднь, энүнә дарук Питкин Татьяна, райодын муниципальн бүрдәцсин толһачнр орлцв.
Сүл җилмүдт таңһчин правительств сурһуль-эрдмин бүрдәцсин инфраструктур шинрүллһнә туст көдлмшән гүүдүлв. Таңһчин правительств эн чинртә төрт ик оньг тусхаҗ, аварийн болн хуучрсн сурһулин бүрдәцст ясврин көдлмш келһнә халхар үүлдҗәнә. 2020-ч җиләс авн «Сурһуль-эрдм» келн-улсин төсвин «Өдгә цагин сурһуль», «Үрн болһна күцәмҗ», «Сурһуль-эрдмин өдгә цагин таал» гидг федеральн төсвсин халхар таңһчин сурһуль-эрдмин бүрдәцс материальн-техническ ул батруллһна төлә сурһулин кергсләр теткгдҗәнә.
«Хальмг Таңһчд сурһуль-эрдмин бүрдәцст 2016-2025-ч җилмүдт немр орм бүрдәлһн» гидг региональн көтлврин медлд эн җилмүдин эргцд 40 сурһульд бат ясвр кегдв. Эн кергт федеральн, таңһчин болн бәәрн бюджетәс болн бюджетн биш мөңгн олзлгдв.
2021-ч җилд «Сурһуль-эрдмин делгрлт» гидг Әрәсән шаңга көтлврин халхар 73,3 сай асрлң йилһгдв. Эн мөңгн дөрвн района сурһульд бат ясвр келһнд олзлгдв.
Селвлцәнд хәләгдсн төрмүдиг ашлҗ вице-премьер Ирина Шварцман материальн-техническ ул батруллһн болн бат ясврт керглгдҗәдг сурһуль-эрдмин бүрдәцсин то-диг тогтах даалһвр өгв. Тер мет Элст балһсна hардврин болн райодын муниципальн бүрдәцсин толһачнрт коронавирусн гемәс хөрлһнә керг-үүлдврмүд күцәлһнә, эклц классмудын сурһульчнриг халун хотар өңгәр тетклһнә төриг бүрткх кергтә гиҗ некв.

Барт белдснь ДООҖАН Наталья