Хальмг ГУ-н оютнр ончрв

29-08-2019, 12:13 | Таңһчин зәңгс » Сурєуль-эрдм

Одахн Басан Городовиковин нерті Хальмг госуниверситетин оютнр, ах сурєулин профсоюзин организацин шунлтта гешўд баєчудын Цугірісін сурєуль-эрдмин форумд орлцв. «Учр-утхан хіідг єазр» гиљ эн нерідгдні, Московск областин Солнечногорск районд эн болв. Эн ик хургиг баєчудын кергір ўўлддг федеральн агентств бўрдіні.
Экологин тґрір болсн товчлгч селгінд Хальмг ГУ-н элчнр орлцв, энд цуг Ірісієіс ут-турштан нег мињєн кўн амрч олн зўсн тґсвін ўзўлв. Цуг орлцачнр 50 командд хувагдв, эдн кесг кичілд болн тренд-сессьт орлцљ медрл хоршав. Аштнь эдн командын тґсв белдв.
Форумин йовудт орн-нутгин нерті ўўлдічнрлі харєлтс болв, эднд баєчуд эвріннь сурвран ґгв. Тўрўн тиим харєлт Ірісін єазадын кергўдин министр Сергей Лавровла болв. Тер мет зурєан ґдрин эргцд форумд Карелия Республикин Толєач Артур Парфенчиков, тележурналист Анатолий Вассерман болн кесг нань чигн нерті імтн ирсмн.
Эн ик хургин кемљінд онц імтн дунд грантмудын марєан бас болв, энд эвріннь тґсвин тускар Хальмг ГУ-н профкомин ахлачин дарук Амуланга Адъяева олнд тодрхаєар келљ ґгв. «ЮФО-н профсоюзин активин кўрін (окружная) школ» гиљ энўні тґсв нерідгдљісмн, энўг баєчудын кергір ўўлддг федеральн агентствин экспертмўдин команд дґњнв. Аштнь эн тґсв кўцілєнд ґгсн грантын кемљін 750 мињєн арслњд кўрв.
Солнечногорск районд болсн форумд орлцачнр тоолврарн хувалцв. «Хамгин сін форумд би одљ амрув, туста кесг кергт орлцув, шин кесг медрл хоршавув. Тґсв яєљ кедгинь дасув, эврі санан-седклін оњдарулад, эвріннь кўчн-чидлін экологийин кергўд кўцілєнд яєљ орулхинь медљ авув.
Мана товчлгч селгін нег мињєн кўўг цуглулв, эдн цугтан йир сін седклті, кесг эв-арє медні, терўг экологийиг ясрулхин тґлі олзлхар седљіні. Энд би кесг таньл-ўзлті болув, тернь ик байрта-бахта йовдл болв, бидн цугтан арє-чидлін агсад мана љирєлин тґлі ўўлдхўвидн. Сурєуль-эрдмин платформас нань тґсвин марєан болв. Тґсвті імтиг соњсхд йир соньн болв.
Маднла хамдан нег командын ханьд йовсн, мґрі авсн Амуланга Алексеевнаг йґріхір седлів. Тер мет Светлана Акиева орлцсн командд бас улм ґґдін кўцімљ дурдхар седлів, яєад гихлі эдн командарн хамгин ик 3 сай арслњга грант шўўљ авв»,- гиљ ўўрмўдін Хальмг ГУ-н гуманитарн факультетин 3-ч курсин оютн Марина Иванкиева йґрів.
«Учр-утхан хіідг єазр» гиснтн энтн йирин форум биш, энўні йовудт кесг лекц, дамшуллєн (тренинг), мастер-класс болв, энд кесг таньл-ўзлті болувидн, баєар унтувидн, баєар хотан идўвидн, кергті кесг учр-утхан, кўціх юман кўн болєн энд олљ авв.
Би эн форумд шин медрл хоршасн деерін, эвріннь тґсвін харсч чадув. Тґсвін харслєна ґмн бидн федеральн экспертмўдлі тоолврарн хувалцљ, тедніс сін селвг авувидн, мана эндўг зааєад, тедниг яєљ чиклхин, ямаран тоот немхин тускар эдн келљ ґгв. Селгіні ашлгч хургт диилічнрин тоод мини нер заахла, би нам итксн угав. Мини тґсвиг дґњнснд би ик гидгір байрлљанав.
Мини тґсв кесг імтнд тусан кўргх гиљ жюрин шиидвр медўлљіні. Ода терўг сін аштаєар кўціх кергті», - гиљ грантын марєана дииліч, педагогическ сурєулин болн биологийин факультетин магистратурин 1-ч курсин оютн Адъяева Амуланга келв. Бидн бас Хальмг ГУ-н элчнрт улм ґґдін кўцімљ дурдљанавидн, цааранднь чигн тањєчан болн Хальмг ГУ-єан туурулад йовтха.

ЉААХАН Бадм