Бичкдўдин сін-сііхн иргчин тґлі

12-06-2020, 18:51 | Таңһчин зәңгс » Тоолвр

Удл уга бидн мана орн-нутгин Єол Бичгт чиклвр оруллєнд дууєан ґгхвидн. Энтн мана біідл-љирєлиг ясрулх, мана орн-нутгин иргч делгрлтиг ґмірін залх Єол закан болљана. Чиклвр оруллєна кґдлмшч багин седвірір бичкдўдин зґв харслєн, эдні эрўл-менд батруллєн, социальн тетквр, билг-эрдм делгрўллєн эркн чинр зўўљіні. Бичкдўд – мана орн-нутгин єол зґґр, цуг олн-імтні кишг гиљ чиклврт бичгдв. Мана тањєчд дорас ґсч йовх ўйд бас ик оньг ґггдні. Бидн Хальмг Тањєчин социальн делгрлтин, кўч-кґлсні болн кґдлмшір тетклєні министр Ґлзітин Маринаг орулгдљах чиклврмўдин туск ухан-тоолврарн хувалцхиг сурвидн.
- Ірісін Єол Закана 3-ч бґлгт орулгдљах чиклврмўд бичкдўдин уха-серлин, билг-эрдмин делгрлтин, тґрскнч сурємљ ґглєні, эрўл-менд болн цогц-махмуд батруллєна тґлі орн-нутгт цуг таал тогтагдх зґвті гиљ келгдљіні. Бичкдўд Ірісін государственн политикин єоллгч тґр болх зґвтіг мана министерств эн чилклврмўд оруллєиг дґњнљіні. Юњгад гихлі эндрк кўнд цагла эн чиклврмўдір ул кељ Президент орн-нутгин імтнд кесн Дуудврмудтан бичкдўдиг асрљах ґрк-бўлмўдиг дґњнљ эн тґрт єол оньг ґгв. Тиигід, 3 наснас авн 16 нас кўртл асрљах бичкдўдт нег дікљ 10 мињєн арслњга дем кўрггдљіні. Мана тањєчд мґчн сарин эклціс авн кесг ґрк-бўл ўрдўдтін эн демин мґњг авв. Тер мет ґрк-бўлмўд єунн нас кўрід уга бичкдўдтін єурвн сарин эргцд 5 мињєн арслњ авчана. Єунн наснас авн 7 нас кўртл бичкдўд асрљах эк-эцкнр бас демин мґњг авснь, эндрк кўнд цагла эднд тељіл болв. Дікід Ірісін Президентин шиидврір мана орн-нутгт 2018 љилин туула сарин 1-с авн тґрљ єарсн бичкдўдт бас шањєас дґњ кўрггдљіні. Бичкдўдт болн ґрк-бўлмўдт килмљін тусхаљ, социальн халхар дґњ кўрглєн, эдні љирєлин таал ясруллєн мана орн-нутгин, тер тоод мана тањєчин єоллгч тґр болљана. Ірісін болн Хальмг тањєчин бюджетин єаруєин іњгин ик зунь социальн тґрмўд хаєллєна керг-ўўлдврмўд кўцілєнд олзлгдна. Цуг эн керг-ўўлдврмўд ўрн болєнд, ґрк-бўл болєнд дґњ кўрглєнд нерідгдљіні, - гиљ Марина Петровна келв.

ДООЉАН Наталья