Єурвн ўр кґвўн темс урєаљана

17-07-2020, 17:54 | Таңһчин зәңгс » Селәнә эдл-аху

Кґтчнрі района Кґглт селін булгин уста, сін урємлта, ораєарн шуугад урєсн моддта сііхн єазр. Кезіні цагас авн біірн імтн єаруд тірдг, зер-земшин модд урєадг біісмн. Хальмгуд Сивріс ирсн цагт энд колхозин ик єаруд бііљ. Хґґннь терўг біірн імтні дунд хуваєад, ґрк-бўл болєнд хўв єазр йилєљ ґгсмн. Тер цагт ґрк-бўлмўд ґнр-ґсклњ билі, тиигід эдн темс урєаєад, бас тељілін олдг біісмн. Ик зунь элвгір боднцг урєадг билі гиљ медітнр тодлна.
Сўл љилмўдт селінд кедг кґдлмш уга болсн учрар кесгнь эндіс нўўљ одв, кесгнь (арєтань, бає-дўўвр настань) кґдлмш хіієід йовљ одцхав. Тірі-темс урєалєн чигн ик зуудан хайгдв. Зуг цаг селгіті, тґрскн єазр-усн тачалта гидг. Тањєчин мељі єатц кґдлљ йовсн баєчуд хірљ ирљіцхіні. Тиигід, Москва балєснд кґдлљ йовсн Баир Джилеев, Санкт-Петербургд кґдлљісн Николай Башанкаев герўрн ирв, зуг кедг кґдлмш уга болв. Гер деерін нег бичкн мал ґскљісн ўр Алтын Санджиевла сууєад, уха туњєаљаєад, ўўрмўд єаруд суулєхар шиидв. «Мана ээљ-аавнр, эк-эцкнр темс урєадг билі. Бичкндін нґкд болљ йовсн мадн эс чадхий гиєід, давсн намр эдн кґґлдід, Алтын Санджиевин нерн деер ЛПХ єарєљ авв. Йилєљ ґгсн єазриг эд-бод кеєід, темс урєахар белдцхів.
Эн хавр єурвн ўр хаяр, нег бичкн боднцг суулєв. Шар нарнла дґрлдљ босад, 3 часас авн ґрўн 8-9 час кўртл, халун эклтл, єарудан услна. Асхн невчкн халун номєрад, серў татсн цагас авн асхн ора кўртл Баир, Алтын, Николай єурвн єарудт кґдлљ йовхиг ўзљ болхмн. Ґдр ґнљід 400 киил хаяр эдн хурана. Кесг љилдін «амрсн» єазр элвг урєц ґгчіні. Темснь йир сін чинрті. Юњгад гихлі ямаран чигн химическ ніірўл олзлхш, імтіхн булгин усар єарудан услна. «Серўн ортл хаяр урєх, хойр селгінд тірлівидн», – гиљ кґвўд келв. Урєасн темсін селіні біірн імтнд, Элстд Ленині нерті уульнцд біідг гўртм базрт хулдна. Імтн темсинь таасад, телефоєар љињнўлід авхулдг болљана.
Баєчуд селіні медіт Александр Федорович Корчагинд, Ольга Ивановна Петровад болн Анжела Гасановна Макаровад ик ханлтта бііні. Тер юњгад гихлі эдн сўв-селвгірн кґвўдт йир сін нґкд болљана. Цугинь зааљ ґгсн деерін кергті болхла, дґњ болад кґдлцхіні.
«Мадн чадхий угай гиєід чидлін сґрљ эн керг эклсн билівидн. Ода темс урєалєна кергиг цааранднь делгрўлх санатавидн. «Агростартап» программд орлцад, грант шўўљ авад, теплиц тосхад, ўвл-хавр уга темс урєах зуратавидн», – гиљ Алтын санан-седклірн хувалцљ келв. Келхд, єурвн ўўрин седвіриг селіні нань чигн баєчуд дґњнљіні. Эдніс ўлгўр авч бас темс урєахар седљіні.
Иигід баєчуд хара суулго, бийдін олзта керг олснь йир сін. Иим седвірті баєчудын нилчір селіні љирєл шиніс дўрклх гиљ сангдна.

Раиса МАНЖИЛЕЕВА

Зург: темсчнр Алтын Санджиев болн Баир Джилеев