КТК - таңһчин эмнлһст

11-11-2020, 16:02 | Таңһчин зәңгс » Эрўл-менд харлһн

Шидр Хальмг Таңһчин правительствин Ахлач Юрий Зайцев КТК-Р акционерн ниицәнә һоллгч ахлач Николай Горбаньла харһв. Харһлтд таңһчин правительств болн акционерн ниицән хоорнд батлгдсн бооцана халхар күцәгдҗәдг керг-үүлдврмүдин тускар күүндвр болв.
КТК-Р-ин генеральн директор шишлң медицинск дөң күрглһнә таңһчин төвд 6 ИВЛ-аппарат хулдҗ авгдсна тускар келәд, кергслин иткл цаас бәрүлҗ өгв. Эн кергт консорциум 18 сай асрлң йилһв. «Lufter 5» гидг ИВЛ-аппарат күнд кевәр гемтсн бөдүн улст болн бичкдүдт дөң күрглһнә төлә реанимацин әңгд олзлгдна. Мана орн-нутгт эпидемиологическ бәәдл нәрн болҗахас иштә шин кергсл коронавирус гемәс хөрлһнә кемд эрк биш керглгдҗәнә. Шин ИВЛ-аппаратын цаасиг Хальмг Таңһчин эрүл-менд харлһна министрин негдгч дарук Динкин Галинад бәрүлҗ өггдв.
Консорциум дәкәд нег буйнч седклтә кергт демән күргв. Харһлтд Элст балһсна Диилврин паркин эстрадн тәәзин төлә шамин болн көгҗмин кергслин сертификат бәрүлҗ өггдв. Эн төсв күцәлһнд КТК-Р бас 18 сай асрлң йилһв. Шин болн өдгә цага кергсл хотл балһснд байрин керг-үүлдврмүдиг болн нәр-наадыг өөдән кемҗәнд давулхд туслхмн.
Тер өдрин бийднь Хальмг Таңһчин правительствин Ахлач Юрий Зайцев, КТК-р-ин генеральн директор Николай Горбань болн Элстин администрацин толһач Дмитрий Трапезников хотл балһсна 7-ч микрорайонд тосхгдҗах скейт-парк одҗ хәләв. Акционерн ниицән эн төсвиг бәәдл-җирһлд тохралһиг бас дөңнҗ демән күргҗәнә. Удл уга мана хотл балһснд ролик, скейтборд болн велосипед олзлҗ цаган сергмтҗтәһәр давулхин төлә шишлң тавлң тосхгдхмн. Тосхлтын бүрдәцин элчин темдглсәр, эн объект үкр сарин чилгчәр эдлврт орулгдхмн. Темдглхәс, балһсна әмтн энд сән кец-таал тогталһнд дууһан өгсмн. Тегәд ирх җилд «Балһснд сән кец-таал тогталһн» гидг келн-улсин төсвәр скейтпаркин өөр нәр-наад давуллһна тәәз болн талвң тосхгдхмн, әмтн амрхин төлә аллей бүрдәгдхмн.
КТК-Р нань чигн керг-үүлдврмүд давуллһнд дөң-тусан күргнә. Тиигәд, эн җил консорциум буйнч секдлин көтлврәр ут тоодан 100 сай арслң йилһв.

БАТАН Наталья