Ик-Буурл улсин җирһл ясрҗана

16-11-2020, 15:51 | Таңһчин зәңгс » Хальмг Тањєчин Толєачин ґдр-бўр

Давсн амрлһна өдрмүдт Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату Ик Буурла районд көдлмшин кергәр одв. Тенд таңһчин толһач района муниципальн бүрдәцин толһачин үүл дааҗадг Бадмин Вячеславла хамдан шидр эдлврт орулгдсн объектс хәләв.
Түрүләд эдн Магна селән күртл тосхгдсн шин хаалһ хәләв болн Орһахн селән күртл хуучн хаалһиг яслһна көдлмш ямр кевәр күцәгдсиг бүрткв. Эн объектс «Әәмшг уга болн сән чинртә хаалһс» гидг келн-улсин төсвәр тосхгдв. Таңһчин Толһач күцәгдсн көдлмшиг өөдәнәр үнлв. Магна селәнд «Эрүл-менд харлһн» келн-улсин төсвәр ФАП тосхгдҗана. Тиигәд эн келн-улсин төсвсәр бичкн селәнә улсин җирһлин таал ясрҗахнь эднд ик байр үүдәҗәнә. Эн селәнд хату девскртә хаалһ уга бәәсмн, сурһульчнр Орһахн күртл автобусар күрдг билә. Хур-чиг орсн цагт эдн түрү-зүдү үзҗ, зовлң эдлдг бәәснь ода мартгдх.
Тер өдрин бийднь таңһчин Толһач Приманыч селәнд тосхгдҗах бичкдүдин сад одҗ хәләв. Эн объект бар сард эдлврт орулгдх зөвтә. Бичкдүдин садыг цаг-болзгтнь эдлврт орулхин төлә тосхлтын йовудыг шунмһадулх кергтә, – гиҗ Хаска Бату неквр тәвв.
Ик Буурл селәнә әмтнә бәәдл-җирһлд бас ончта йовдлмуд учрв. Тиигәд, энд воркаут эдлврт орулгдв, ахнр Гуртеевихнә нертә уульнцд шин хаалһ тосхгдв, шин тәәз кегдв. Хаска Бату эн объектст бас одҗ, селәнә бәәрн улсла харһҗ күүндв. Сойлын герт кергән сәәнәр меддг, седвәртә улс көдлҗәнә, – гиҗ Бату Сергеевич темдглв. Энд селәнә улсин төлә кино үзүлгднә, бичкдүдин билг-эрдм делгрүллһнә кичәлмүд болн спортивн багмуд үүлднә. Сойлын көдләчнр селәнә улсин җирһл соньн болн сергмҗтә болхин төлә олн зүсн керг-үүлдвр бүрдәнә.
Селәнә әмтн цогц-махмудан батрулҗ спортар соньмсхин төлә энд одахн воркаут углҗ тәвгдв. Эн объект Ставрапольск крайин «Путь Ленина» эдл-ахун һардач Николай Полянскийин седвәрәр болн демәр тосхгдсмн. «Социальн төрмүд хаһллһнд шунмһаһар орлцҗ үүлддг арһлачнр бәәхнь байрта. Николай Дмитриевичд ик ханлтан өргҗәнәв», – гиҗ таңһчин Толһач темдглв. Шин воркаутд селәнә бичкдүд олар цуглрв, тегәд Бату Сергеевич теднлә дамшлтарн хувалцҗ, мастер-класс давулв. Әрәсән воркаутын федерацин президент Максим Попов таңһчин Толһачла хамдан ирсн билә, тегәд Хаска Бату селәнә бичкдүдиг күндтә гиичлә таньлдулв. Хөөннь таңһчин Толһач района толһачин үүл дааҗадг Бадмин Вячеславла футбол наадв, уйн наста теннисистлә марһлдад, терүнд шүүгдв. «Дәкәд Ик Буурлд ирҗ эрк биш диилвр бәрнәв», – гиҗ Бату Сергеевич шоглв.

ДООҖАН Наталья