Зүнһарин туск шин дун

06-02-2021, 13:54 | Таңһчин зәңгс » Сойл

«Хальмг үннәхн» мендвт! Кезәнк, мана «Зүнһар» гидг орн нутгин төр унтрхш. Сөөднь, зүүдлсн зүүднднь чигн, өрүнднь босад, һаза һарад, үүртәһән харһад күүндв чигн – мана сананд. Дота үзгәс көдлсн салькн мана ухаһимдн авчкна. Кезәнк үгән бичкдүдтән келхләр седхлә, мана сананд «Зүнһар», Зүнһарин икдин тәвсн йөрәл орна. Зүнһарин төлә мана баатрмудын бәрсн диилврмүд! «Зүнһар!» гиһәд амлсн орн нутгуд – Моңһл, Китд, Төвд, Әрәсә, олн түрг орн-нутгуд!...

Деедсин шүтән бөклә... Болв, тууҗин хаалһ ода күртл секәтә – Әрәсәлә негдсн мана хальмгуд, Китдлә негдсн Шинҗәнә хальмгуд. Хойр икр, хойр эңкр улс ...
Әәдрхнә үзгәс көдлсн салькиг би «Зүнһарин салькн» гиҗ нерәддв. Зүнһарин һазрас экләд, Хаскудын һазр, Әрәсән һазр давад, Хальмг нутг олад, «Хальмгуд, сән бәнт?» – гиһәд ирсн мана ик ээҗин дууһин ә...
Мини һарһсн «Зүнһарм минь» гисн дун – ончта. Тер төриг мини дун хаһлҗахш, болв олн хальмгудт зүркнднь күрсн үүдәвр мөн.
Эн дууг хойр келәр бичүв – хальмг болн орс келәр. Хальмг келәр бичсинь тана оньгт тусхаҗанав. Сән-менд харһий!

УВШИН Альчан Яван,
хальмг бичәч

Зүнһарин салькн
1. Келнәв, дуулнав,
Кезәңк оран саннав.
Зул минь, мааньм минь,
Зүркнләм әмлдсн орн минь.
Зул минь, мааньм минь,
– Зүнһарм минь.
Давтвр: А-а-а!А-а-а-а-а!
Ү-ү-ү!Ү-ү-ү-ү-ү!
2. Иҗлдм ирнә,
Ирәд намаг олна.
Өдрин дуусн
Өлгән дууһан дуулна!
Өдрин дуусн дуулна!
Давтвр: А-а-а!А-а - а-а-а!
Ү-ү-ү! Ү-ү-ү-ү-ү!
3. Мөрим мөрдсн
Зүңһарин салькн – өөрм!
Мөңкинд әмд
Зүүдндм орсн Зүңһарм минь!
Мөңкинд әмд Зүңһарм минь!
Давтвр: А-а-а! А-а-а-а-а!
Ү-ү-ү!Ү-ү- ү-ү-ү!