Тывад хамцу үүлдвр күцәхәр

09-02-2021, 15:32 | Таңһчин зәңгс » Сойл

Тыван Толһач моңһл-әрәсән хамцу үүлдвр бүрдәхәр седҗәнә. Ангорск ноос эд-бод кедг болн кашемир кеҗ һарһдг болхмн. Кезәнәс авн мал өскҗ бәәх эн республикд малас авдг эдл-уушиг эд-бод кеҗ бәәнә. Авъяс болсн эн халхд шинрлт орулҗ, эдл-уушин кемҗәг холванд өскх седкл зүүһәд, Тыван Толһач Шолбан Кара-оол моңһл үүрмүдин дөңгәр хоша бәәдг орн-нутгин һардврла залһлда бәрәд, хамцу үүлдвр секхәр үгцв.
Моңһлд одхдан Шолбан Кара-оол тенд малас авдг тоот промышленн эв-арһар эд-бод кегддгинь үзҗ, тиим үүлдвр Тывад чигн күцәҗ болх гиҗ шиидв. Малас авдг махиг, ноосиг, арсиг болн нань чигн тоотыг Тывад чигн эд-бод кеҗ олзлна. Болв чигн үүлдврин кемҗән тиим дала ик биш. Ноос орулҗ авлһна пунктс энд үүлднә. Мал өскдг улст дөң болх толһачин көтлвр чигн үүлдҗәнә. «Кеш» («Шерсть») нерәдгддг тер төсв эд-бод кедг цехмүд бүрдәлһнд ик тусан күргнә.
Эн туст Тыван һардвр дәкн нег ишкдл кев. Әрәсәд инвестормудыг хәәһәд, Черкескд бәәх ноос эд-бод кедг, утц ээрдг болн өлгмр хувц кеҗ һарһдг фабрикин һардач Марат Халкачевла күүндәд, хамцу үүлдх седклән медүлв. Кызылд малын эдл-уушиг эд-бод кедг фабрик секх зураһарн хувалцҗ, нөкцҗ үүлдхин туст үрвр кев.