Дегтрмүдин саң шинрүлгдв

18-02-2021, 14:34 | Таңһчин зәңгс » Зіњг

Шидр Баһ Дөрвдә медәтнрин болн гемтә-шалтгта улсин гер-интернатд ясврин көдлмш төгсснә хөөн дегтрин саң үүлдврән эклв. Ода энд сарул цевр хорад тааста дегтр ирҗ авхин төлә сән таал тогтагдв. Дегтрмүдин төлә шин тагмуд углҗ тәвгдв.
Сул цагтан ирҗ энд дегтр умшхин төлә немр орм бүрдәгдв. Энд гер-интернатын өдр-бүрин болн бәәдл-җирһлин тускар медүлҗәх зәңгллһнә булң кегдв. Цаган тустаһар болн сергмҗтәһәр давулҗ амрхин төлә энд көгҗмд дурта улст сән таал бас тогтагдсн бәәнә. Дегтрин саң хойрдгч давхрт бәәдг болв чигн мөч-тату улсиг нааран өргдг кергсл олзлгдна. Ода гер-интернатд бийснь йовҗ чаддго 13 күн бәәнә, тегәд эдн нааран бас ирҗ чадҗана.
Гер-интернатын һардач Манҗин Людмилан келсәр, энд бәәдг медәтнр дегтр умшхдан дурта, эдн урн үгин, номин утх зокъялар соньмсна. Барин һарцс чигн умшҗ, районд, таңһчд болн орн-нутгт болҗах йовдлмудын, керг-үүлдврмүдин тускар медхәр седнә. Социальн бүрдәцд ясвр кегдснә хөөн медәтнр болн эрмдгтә улс сән таалд амрад, цаган сергмҗтәһәр давулҗ чадҗана. Социальн көдләчнр эднд килмҗән тусхаҗ, ямр нег байрин болн ончта өдрт нерәдҗ керг-үүлдврмүд, марһас бүрдәнә.