Күүкд улсин хорһдлд - дегтрмүд

18-02-2021, 14:36 | Таңһчин зәңгс » Зіњг

Цугәрәсән олн-әмтнә фронтын Хальмг Таңһчд үүлддг региональн штабин элчнр «Ицлин гер» гидг җирһлин күнд таалд туссн күүкд улсин болн бичкдүдин социальн хорһдлд зу һар дегтр белглв. Эн керг-үүлдвр дегтр белглһнә нарт-делкән Өдрт нерәдгдҗ бүрдәгдв.

- Дегтр белглһнә Өдрлә дегтрмүд белглдг авъяс бәәнә, нег үлү бичкдүдт болн зәрм учрас иштә дегтр умшдг арһ уга үлдсн улст. Бидн урн үгин болн номин утх зокъялын дегтрмүд цуглулҗ авхар зүтквидн. Эн дегтрмүд эднд соньн болх гиҗ санҗанавидн, – гиҗ ОНФ-н Хальмгин региональн штабин элч Пүрбән Олег келв.
Мана таңһчд «Дегтрәр дөң күрглһн» гидг Цугәрәсән керг-үүлдвр давуллһн седвәртә болн буйнч секдлтә улсин дөң-тусар күцәгдв. Эдн гертән бәәсн олн зүсн дегтр ОНФ-н региональн әңгд авч ирв. Социальн бүрдәцин һардач Нататья Аккай ОНФ-н гешүдт болн дегтрмүд өгсн цаһан седклтә улст кергтә белг авч ирснднь ханлтан өргв.
БАТАН Наталья