Эльдшә Эрднь лауреатнрин тоод

18-02-2021, 14:41 | Таңһчин зәңгс » Зіњг

2020 җилд «Литературная Россия» гидг газет Әрәсән бичәчнрин Ниицәнлә болн Әрәсән номин академин Кел шинҗллһнә күрәлңлә хамдан марһа зарлсмн. «Мини төрскн келн» гиҗ тернь нерәдгдлә.
Келвр, очерк, шүлг бичәд, эврә төрскн келнә ке-сәәхниг үзүлх үүдәвр марһанд орулх зөвтә бәәсмн. Төрскн келнә бәәдлин, терүнд ямаран хүврлт учрҗахинь, литературн кел бүрдәлһнд орлцсн алдр улсин тускар үүдәвртән орлцачнр келҗ өгх зөвтә бәәсмн. Мана ик орн-нутгин олн-зүсн булңгас баһ биш күн марһанд орлцв. Марһана лауреатнрин тоод Хальмг улсин бичәч Эльдшә Эрднь йовна. Хальмг келнә эндрк өдрин бәәдлин тускар тоолврта келвр бичсндән Эрднь Антонович негдгч девсңгин дипломар ачлгдҗ, лауреатнрин зергләнд зөвтә орман эзлв. «Родного слова драгоценный звук» гиҗ Эльдшә Эрднин келвр нерәдгдсмн.
«Хальмг үнн» газетин көдләчнр болн умшачнр Эрдни Антоновичиг эн мөрәләнь йөрәҗ, үүдәгч улм өөдән күцәмҗ бәрҗ, гүн тоолврта үүдәврмүдәрн мадниг цааранднь чигн байрлулҗ йовтха, гиҗ дурдҗана.