Картин Андрей Хальмг Таңһчин элч болв

06-03-2021, 14:58 | Таңһчин зәңгс » Хальмг Тањєчин Толєачин ґдр-бўр

Шидр Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Батун зәрлгәр Картин Андрей Әрәсән Президентин медлд Хальмг Таңһчин зөвтә элчин үүлд батлгдв. Таңһчин Толһач Картин Андрейла харһад, шин үүлд орснлань йөрәҗ, кех-күцәх көдлмшиннь зөрүллтин тускар күүндв.

– Андрей Баатрович «Әрәсән нүүрләчнр» болн «Әрәсән нүүрләчнр – финансмуд болн технологийс» гидг марһасин финалист мөн. Лондонд бизнес-сурһулин МВА-н девсңтә, ода эн шаңһа залврин ик сурһульд сурчана. Картин Андрей таңһчдан дөңгән күргнә. Эн эрмдгтә бичкдүдин төлә «Цаһан седкл» гидг төсв бүрдәлһнд орлцсмн, дәкәд эн Әрәсән сурһулин түрүн саңгудын негнь болҗадг «Элстин лицей» гидг эндаумент саңгин хүүвин гешүн болна. Давсн җилд Андрей Баатровичин өөдән мергҗлтинь болн төрскн таңһчиннь делгрлтд тәвцән орулх седклинь үнләд, Хальмгин Толһачин селвгчин үүлд батлгдсн болдг. Әрәсән Президентин медлд Хальмг Таңһчин зөвтә элчин үүлд эн таңһчиннь сә хәәҗ федеральн бүрдәцслә нөкцҗ үүлдх, Москвад бәәдг нег һазра улсиг дөңнх, – гиҗ Бату Сергеевич келв.
Картин Андрей иим дааврта үүл даалһснд таңһчин Толһачд ханлтан өргҗ, энүнә өмн тәвсн цуг төрмүдиг хаһлхин төлә мергҗлтән, арһ-чидлән болн дамшлтан олзлҗ үүлдхв гив. РФ-н Президентин медлд Хальмг Таңһчин зөвтә элчин үүлд төрскн таңһчин әмтнд туста болхар зүткнәв гиҗ Андрей Баатрович темдглв.
Харһлтын чилгчәр Хаска Бату шин һардачин төрмүд темдглҗ, таңһчин инвестиционн бәәдл ясруллһна, инвестормудыг олҗ, экономик делгрүллһнә төлә бәәдл-җирһлд тохрах төсвст орлцхин туст көдлмшән шунмһадуллһна халхар Андрей Баатровичлә хамцу үүлдхвидн гив. «Дааврта шин үүлд седвәртәһәр болн күцәмҗтәһәр үүлдхиг дурдҗанав», – гиҗ Бату Сергеевич келв.
То-дигин төлә:
Картин Андрей 1986-ч җилд һарсмн, Элстин лицейд физикин-эсвин класс төгсәсмн. 2008-ч җилд Әрәсән правительствин медлд финансин ик сурһуль төгсәв, тенд сурчаһад финансин рынкин төрәр вузмуд хоорндк марһанд диилвр бәрв. 2007-2009-ч җилмүдт RBS банкд нүүрлгч мергҗлт болҗ көдлсмн. Хөөннь 2013-ч җил күртл Москвад болн Лондонд HSBC нарт-делкән ик гисн банкин хойр офист көдлҗ йовла. 2012-ч җилд Московск нарт-делкән валютн ассоциацин то-дигәр финансин рынкд сән гисн мергҗлт гиҗ тоолгдв. 2013-2015-ч җилмүдт Лондонд HSBC нарт-делкән ик гисн банкин Әрәсәд болн СНГ-д хулд-гүүлгәнә керг-үүлдврмүд күцәлһнә залврин ахлачин дарук билә. 2015-ч җилд HULT лондонск бизнес-сурһульд MBA-н магистрин мергҗлтин девсң авад, Шанхайд болн Сан-Францискод мергҗлтән өөдлүлв. 2017-2019-ч җилмүдт «Финансовый консалтинг» компань һардв. Хальмг Таңһчин Толһачин селвгч болҗ 2020-ч җиләс авн үүлдҗәнә. Ода Картин Андрей шаңһа залврин ик сурһульд «Һардачнрин төлә шаңһа залврин эрдмч» гидг көтлврәр сурчана.

Барт белдснь Дооҗан Сәхлә