Күндтә медәтин ач-тусинь темдглв

11-03-2021, 15:01 | Таңһчин зәңгс » Хальмг Тањєчин Толєачин ґдр-бўр

Шидр Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату таңһчин медәтнрин Хүүвин ахлач Валерий Богдановла харһад, ончта өөнләнь йөрәв. Олн җилдән таңһчин делгрлтин төлә үнн-чик седклтәһәр көдлҗ йовхиг Бату Сергеевич темдгләд, Валерий Петровичд ик ханлтан өргв.

– Эндр Валерий Петрович ачта амрлһндан һарх шиидвр авв. Эн таңһчд политическ тогтун бәәдл тетклһнд болн делгрлтин зөрүллт темдгллһнд дөңгән күргдг медәтнрин Хүүвиг толһалҗана. Валерий Петрович эврә Төрскндән, Хальмг Таңһчдан цань уга даву эңкр күн болна. Эн Хальмгин делгрлтд насн-җирһлән нерәдв, эгл көдләч, агрономч, фермин бригадир болҗ күч-көлснә хаалһан экләд, таңһчин ах мелиоратор, Хальмг Таңһчин правительствин Ахлач, медәтнрин Хүүвин ахлач күртл дааврта үүлд көдлв. Валерий Петрович таңһчин селәнә эдл-ахун делгрлтд, селән һазрт социальн инфраструктур тогталһнд ик тәвцән орулв. Эн эгл улсин төрмүд сәәнәр меднә, болв хамгин һоллгчнь эн төрскн һазр-усндан итклтә бәәсмн, - гиҗ Бату Сергеевич темдглв.
Таңһчин Толһачин администрацин һардач Берика Чингис Валерий Богдановин ач-тус бас өөдәнәр үнлв. «Бидн Валерий Петровичла хамдан нег селәнәс болнавидн. Би энүг бичкнәсн авн сәәнәр меднәв. «Гашунский» совхозин директор бәәснь мини санандм тодлгдв. Тегәд Валерий Петрович чадмг, дааврта, селәнә күн болһна төрт орлцдг килмҗтә һардач билә. Кезә чигн эн хамгин түрүнд нег һазра улсин тускар ухалдг бәәсмн. Эн күн таңһчин, тер тоод «Гашунский» совхозин экономикд болн делгрлтд тәвцән орулсн төләднь ик ханлтан өргҗәнәв. Мана совхоз тер цагт таңһчин селәнә эдл-ахус дунд нүүрлгч бәәсмн», – гиҗ Чингис Николаевич тодлҗ келв.
«Би 20 җилдән таңһчин правительствин Герт көдлүв. Мини җирһлин хаалһм Хальмг Таңһчла бат залһлдата болҗахнь нанд ик бахмҗ болҗана. Цуг медсән болн чадсан нег һазра улсин сә хәәлһнә төлә олзлҗ үүлдҗ йовлав», – гиҗ Валерий Петрович ханлтын үгдән келв. Таңһчин Толһачд эн көдлмштнь күцәмҗ дурдв.
Таңһчин медәтнрин Хүүвин ахлачиг ончта өөнләнь йөрәһәд, таңһчин делгрлтд орулсн тәвцинь темдглҗ ханлтан өргсндән байрта бәәнәв, гиҗ харһлтын чилгчәр Хаска Бату хувалцв. «Валерий Петрович цааранднь чигн арһарн маднд нөкд болҗ йовхд ицҗәнәв», гиҗ Бату Сергеевич немв.

Барт белдснь БАТАН Наталья