Әмтнд байр белглдг эрдмтә

25-03-2021, 16:18 | Таңһчин зәңгс » Сойл

Хаврин түрүн сард, моһа сарин 25-д, Әрәсән сойлын көдләчин Өдр темдглнә. Түрүн болҗ эн байр 2007-ч җилд эклҗ байрин литд орсмн. Тер җилд Әрәсән Президентин зәрлгәр Әрәсән сойлын көдләчин Өдр темдглдг болсмн. Байрин эн өдр Москвад, Кремльд, сойлын халхар күцәмҗ бәрсн, олн дунд ик тааслт олсн үүдәврмүд бичсн, үүлдврәрн сойлыг уралан йовулсн үүлдәчнр орн-нутгин өөдән ачлврмудар мөрәлгднә.


Хальмг Таңһчд сойлын болн зуульчллһна министерствин байрин ик хург болхмн, терүнд сойлын сән көдләчнр мөрәлгдхмн. Эврә үүлдврәрн олн улст байр болн сергмҗ үүдәдг сойлын көдләчнрт байрин концерт нерәдгдхмн. Әмтнд байр белглдг эрдмтә кесг миңһн күн эндр таңһчд эрдмин байрин өдриг темдглҗәнә.
Хальмгин театрмудын, музеймүдин, дегтрин саңгудын, госфилармоня, сойлын нань чигн бәәһүлһсин көдләчнр, райодын болн селәдин сойлын бәәһүлһсин көдләчнр, бичәчнр, зурачнр, көгҗмчнр, сойлын халхар үүлдҗәдг нань чигн олн улс байрин эн өдриг темдглҗәнә. Пандемийин амр биш цагт чигн сойлын көдләчнр үүлдврән зогсасн уга. Онлайн янзар көдлмшән бүрдәҗ, умшачнрла, хәләһәчнрлә залһлдаһан геесн уга. Шин наадд белдгдв, шин дуд болн шүлгүд бичгдв, шин олн төсв үүлдврт орулгдв. Үүдәгч җирһл тер кевәрн делгрҗ йовв.
Хальмгин һурвн театр: Басңга Баатрин нертә Келн-улсин драматическ, драмин болн шог наадна Республиканск орс болн «Өөрднр» бииһин театр, диглсн зураһарн үүлдҗ, хәләһәчнрин некврмүдиг күцәхәр шунҗана. Шин наадд болн концертмүд белдсн деерән эн багмуд гастрольн болн фестивальн үүлдврт орлцна, грантмудын хәләврт төсвсән орулна.
Келн-улсин дегтрин саң пандемийин күнд шүүвриг йоста сәәнәр давҗ һарв. Интернетин олн эв-арһиг дегтрин саңгин көдләчнр сән кевәр олзлв. Онлайн янзар эдн олн керг-үүлдвр күцәв. Эднә олн умшачнр дегтрин саңла залһлдаһан геелго, видеозурцс белдҗ, утх-зокъялын болн нань чигн олн харһлтст орлцдг болв. Райодын болн селәдин дегтрин саңгудын үүлдврт шин кесг тоот бас олзлгдҗана. Хар Һазра районд өдгә цага модельн дегтрин саң секгдв.
Н. Пальмовин нертә Келн-улсин музей эн җилд эврә өөнән темдглҗәнә. Музейин ул деер олн керг-үүлдвр бүрдәгдҗ, сойлын зөөрлә олн улсиг таньлдуллһна шин янз олзлхар энд зүткнә. Моһа сард Әрәсән ачта зурач Владимир Васькинә өөнин һәәхүл, шаҗна төрәр нарт-делкән чинртә болн «Зурач» нертәһәр баһ наста зурачнрин һәәхүлмүд бүрдәгдв. Иигәд сойлын җирһлд ах үйин күцәмҗиг цааранднь делгрүлҗ, өдгә цагт шин тоотар немҗәх баһ наста эрдмчнрин үүдәврмүд үзүлгдҗәнә. Нарт-делкән болн орн-нутгин кесг төсвд музей зөвтә кевәр орлцҗ йовна.
Цугәрәсән кемҗәнд болдг кесг керг-үүлдврт хальмг билгтнр күцәмҗтәһәр орлцна. Эврәннь күслән күцәхәр мөрәсин марһанд баһчуд зөрҗ орлцҗана. Арт-резиденц гидг болн нань чигн шин төсвс таңһчд күцәгдҗәнә.
«Сойл» гидг ик көтлврин кемҗәнд сойлын гермүд ясгдҗана, әмтн олар хурдг орм шинрүлгдҗәнә, үүдәгч баһчудын делгрлтд зөвтә килмҗ өггдҗәнә. Иигәд темдглгдсн тоотын ик зунь күцәгдҗ йовна. Сойлын көдләчин өдрлә кесән ашлҗ, шин зура темдглҗ авгдна.
Байрин болн амрлһна өдрлә эн эрдмин улс төрүц амрхш. Эдн цуг маднд сергмҗ үүдәҗ, концертмүд тәвҗ, наад үзүлҗ, һәәхүл бүрдәҗ, әмтн сәәнәр амртха гиҗ цуг таалынь тогтана. Эндр болхла, моһа сарин 25-д, сойлын көдләчнрт ханлтан өргҗ, эднә көдлмшинь үнлҗ, эднд нерәдҗ, концерт үзүлгдҗәнә.

Галина ХЕЙЧИЕВА