Арља гегін: «Ахнр-дўўнртін ирсндін байрлљанав»

30-04-2019, 11:30 | Таңһчин зәңгс » Бурхн-шаҗна төрәр

Хойр долан хонгтан мана тањєчд гиичлсн Арља гегін апрель сарин 27-д журналистнрлі харєљ, энд давулсн харєлтсин тускар ухан-тоолврарн хувалцв. Хамгин тўрўнд кўндті гиич мана тањєчд давулсн ґдрмўдт олн імтнлі харєснд, Цутхлњ хурлд ном хіірлснд, райодт одснд маш байрта бііхін темдглв. Нег ўлў баєчудла харєљ, эдн сін дурар імтнд туста керг бўтіљ, седвіртієір ўўлдљіхиг, сурєулян сіінір сурчахиг, ґвкнриннь сойлар соньмсљахиг ўзўв гиљ Арља гегін келв. Хальмгин Цутхлњ хурл иим баєчудт ик оньг ґгч эдні седвіриг дґњнљ олн зўсн тґсвсин марєа давулљахиг лам онц темдглв.
Долан хонгин туршарт Арља гегін Лагань балєс, Кґтчнрі района Сарпа, Октябрьск района Цаєан-Нур, Бає Дґрвд селідт одад, біірн імтнд ном хіірлљ, сурєульчнрла харєљ кўўндв. Сарпа селінд Арља гегін одх гиљ программд зуралгдсн уга билі, болв Кґк Нуурин хошуда кўн болад, нег махн, нег цусн ахнр-дўўнртін эрк биш одх санан бііхиг эн медўлв. Селінд эн біірн улст ном умшад, школд сурчах бичкдўдлі кўўндід, эн єазра улсин седвірір тосхгдљах хурлд демін ґгв. Селіні імтн эн хурлд нер ґгхиг Арља гегініс сурв, тегід эн хґґннь шиидврін медўлх болв. Эн ирлєндін Арља гегін эвріннь намтрин туск дегтрин презентац давулсн билі, тегід терўг імтн хулдљ авсн мґњгір лам ірўн кергўдт дем кўргв. Тиигід, Сарпа селінд тосхгдљах хурлд эн 70 мињєн арлсњга дем кўргв, дікід номд орсн імтні бірсн бірціс цуглулгдсн 35 мињєн арслњгиг бас эн кергт орулв. Селіні школд бас 70 мињєн арслњ нерідв. Арља гегін мана тањєчур баралхљ ирсиг Хальмгин номин Цутхлњ залсн билі, тегід терўні директор Виктория Куканова кедў мґњгн ямаран кергт ґггдсиг ціілєв. Тиигід, «Тґвдиг хадєлхмн» гидг сањд 100 доллар, этнохотнд – 300 доллар, Б.Городовиковин нерті КалмГУ-д – 1000 доллар, Очра Номтын нерті «Наследие» сањд – 100 доллар, Цаєан-Нуура хурлд – 110 мињєн арслњ, Цаєан-Нуура школд – 35 мињєн арслњ, Элстин лицейд – 500 доллар, Бає Дґрвд селіні хурлд – 70 мињєн арслњ, Хальмгин номин Цутхлњд – 70 мињєн арслњ болн нань чигн кергўдт Арља гегін демін кўргв. В.Куканован келсір, хойр долан хонгин туршарт Арља гегін 1 сай арслњга дем кўргв. Эннь дегтрмўд хулдсна болн олн імтні бірцсин мґњгн болљана, тегід цуглулгдсн мґњгиг лам буйнта кергўдт ґгхір шиидв.
Арља гегін тўрўн болљ бамб цецгўдин фестивальд одсна тускар келв. Хальмг теегт иим сііхн цецгўд урєдгиг эн соњсљ йовла, болв тўрўн болљ терўг ўзљ, ямаран ґргмљті болн сііхн байр давулгддгиг эн медв. Пресс-конференцин йовудт Арља гегін Цутхлњ хурлын ўўлдвриг ґґдінір ўнлід, «Буйн» сањ бўрдісн марєана тускар бўлінір келв. Эн марєанд баєчуд олн зўсн тґрір тґсв белдв, эннь нўдні харань тату бичкдўдт дґњ кўрглєні, хальмг хувц хадєллєна, йиртмљ харлєна болн нань чигн. Сањ эн тґсвс дундас єурвн тґсв йилєљ авад, тедниг біідл-љирєлд тохралєнд дем кўргхір шиидсмн. Болв баєчудын форумд орлцсн Арља гегін хойр тґсв эврін шўўљ авад, тедниг ўўдісн баєчудт дґњ болх санаєан медўлв. Седвірті баєчудыг эрк биш дґњнљ, буйнч седклті болн халуч зўркті баєчудыг буульв.
Харєлтын чилгчір Арља гегін хальмг єазрт бичкдўд эрўл-менд ґсхин, ах ўйин улс ут наста болхин, сойл, келн болн бурхн-шаљн делгрхин тґлі ном умшв.

Наталья ДАВАЕВА