Баатр Булиновин нериг мґњкрўлв

08-05-2019, 09:40 | Таңһчин зәңгс » Эдн Төрскән харсла

Алдр Диилврин Ґдрин ґмн ґргнд Элст балєсна 4-ч тойгта дундын школд ончта керг-ўўлдвр болв. Эн школ тґгсісн сурєульч Баатр Булинов арвн йистідін Афганистан орн-нутгт церглід, залу-зґрмг йовдл єарєад, імнісн хаєцсмн. Сурєульчиннь санл мґњкрўлх кўслтієір школд санлын самбр секгдв. Санлын керг-ўўлдврт Тґрскін харсгч Алдр дііні ветеран, Хальмг Тањєчин олн імтні бичіч, Элст балєсна кўндті иргн Андрей Манганыкович Джимбиев, тањєчин сурєуль-эрдмин болн номин министрин дарук Герман Санджарыков, Афганистана ветеранмудын региональн Нииціні ахлач Сергей Пристаев, Элст балєсна администрацин сурєуль-эрдмин заллтын єардач Людмила Минькова, хотл балєсна школмудын єардачнр, Баатр Булиновин элгн-садн, энўнлі хамдан церглљ йовсн Аркадий Панькин орлцв.
XX зун љилд єурвн дін учрв. Тґрскін харсгч Алдр діінд мана аав-ээљнр залу-зґрмг йовдл єарєад, аврлт уга немшнриг кўўчљ Диилврин туг делдсмн. Мана ветеранмудын нердиг дорас ґсч йовх ўйин баєчуд ґґдін бірљ, Афганистанд болн Чечнід церглљ бас зґрмгін ўзўлсмн. Тегід Майин 9 – цуг ветеранмудын байрин ґдр болљахнь маєд уга. Алдр Диилврин Ґдрин ґмн ґргнд Баатр Булиновин нериг мґњкрўллєні керг-ўўлдвр бўрдіснь чик гиљ митингд орлцачнр темдглв. Дііні ветеран Андрей Джимбиев эвріннь ўгдін школын багшнрин болн сурєульчнрин седвіриг темдглљ, иим керг-ўўлдврмўд бичкдўдт чик болн тґрскнч сурємљ ґгні гиљ келв. «Эндрк санлын митингд орлцх ўрвр кеснд би ик байрта біінів. Дііні єалд немшнрлі ноолдљ йовсн аавнрин залу-зґрмг эн школд сурч йовсн Баатр Булиновд омг ґгсн болх гиљ санљанав, тедніс ўлгўр авч эн ўнн кевір церглсмн. Эн школд энўнд чик сурємљ ґгсмн, тегід тадн сурєулян сіінір сурч, бийін чикір бірљ, мана баатрмудын нердиг ірўнір хадєлљ йовтн. Ах ўйин улс тана сііхн болн кишгті љирєлин тґлі діілдљ йовсмн. Ирх љилд бидн Алдр Диилврин 75 љилин ґґн темдглхвидн. Мана бичкн Хальмг Тањєч алдр Ірісін ханьд эн ончта ґдриг оньдин ґргір темдглх. Дін-даљг дікљ бичі учртха»,- гиљ Андрей Манганыкович келв.
«Улан одн» орденір ачлгдсн Баатр Булиновин нериг тґрскн школднь ірўнір хадєлљ йовна. Эндр энд сурчах бичкдўд ах ўўрин залу-зґрмгин тускар медні, ветеранмудла харєлтс давулна. Санлын керг-ўўлдврт орлцсн кўндті гиичнр болн элгн-саднь школын багшнрт болн сурєульчнрт ханлт ґргљ, ґґрдљ йовх Диилврин Ґдрлі йґрів. «Арвн йисті кґвўн кўўні єазрт імнісн хаєцад, оньдинд баахн болљ ўлдв. Эндр Баатр Булиновин санлын самбр секгдљіні, эн дікніс тґрскн школурн ирв»,- гиљ Афганистана ветеранмудын Нииціні ахлач С.Пристаев келв. Б.Булиновин ахнь Александр Сергеевич дўўєін тодлљ, циркин училищд сурад, жонглер болх саната билі гив.
Элст балєсна 4-ч тойгта дундын школын директор, Ірісін сурєуль-эрдмин йилєін сін кґдліч Елена Очир-Горяева митингд орлцсн ветеранмудт зўркни ханлтан ґргљ, сурєульчнр тґрскн єазр-усндан эњкр болљ ґсхин тґлі багшнр чик сурємљ ґглєнд ик оньг ґгх гиљ темдглв. Баатр Булиновин ахнь Александр Сергеевич тањєчин сурєуль-эрдмин министрин дарук Герман Санджарыков болн Афганистана ветеранмудын Нииціні ахлач Сергей Пристаев санлын самбр секв. Эн ґдр класс болєнд Алдр Диилврин Ґдрт нерідгдсн керг-ўўлдвр болв, сурєульчнр дііні туск шўлгўд айслулљ умшад, діілдљ йовсн аав-ээљнриннь тускар келљ ґгв.

Наталья ДАВАЕВА