Селіні арвтнрт - Хальмг университетин тускар

29-01-2020, 11:17 | Таңһчин зәңгс » Сурєуль-эрдм

Хальмг университет профориентацин кґдлмшт єол оньган ґгні, яєад гихлі ґдгі цагин вузд тернь єол зґрўллтин негнь болљана. Љил ирвіс улм олн абитуриентнр тањєчин єоллгч вузд иртхі гиєід, тер ўўлдврт ик оньг ґггдні, олзлљах эв-арєнь чигн сольгдад йовна. Тер кґдлмш орн-нутгин экономикин біідллі, школан тґгсіљіх баєчудын тоола, кўч-кґлсні рынкла, дундын болн ах сурєулин системд болљах шинрўлтслі залєлдата.
Тиим кґдлмшин бўкл систем кергті, яєад гихлі терўнд арвтнриг болн бичкдўдиг орлцулх кергті. Школан чиліљіх арвт эрк биш олн сўв-селвг соњсад, бийиннь билг-арєан шинљлід, вуз болн факультет шўўљ авх зґвті. Зірмснь 10-11-ч класст сурхар седхш. Тиим арвтнрт Хальмг ГУ-н специалистнр бас дґњ болљ чадна, яєад гихлі университетд кесг љилдін дундын профессиональн сурєулин факультет СПО ўўлдљіні, энд ґдгі цагин олн зўсн эрдм дасч авч болљана, хґґннь эдн цааранднь сурхар бііхлі, ирлцњгў факультет шўўљ авад, ах сурєульта специалистнр болљ чадљана.
Профориентацин кґдлмш кўцідго вуз ард хоцрхмн болљана, яєад гихлі оютнрин то бає болхла, вузин арє-чидлнь чигн баєрх, тўўні сін нернь чигн бийін барх. Тегід эн кґдлмш ик дааврта болљана. Тер зокалар єардвр кеєід Хальмг ГУ-н хальмг филологин болн востоковеденя Институтын багшнр болн оютнр тер кґдлмшиг дўсўлљ сурєулин љилин туршарт кўціні, арвтнрин болн тедні эк-эцкнрин оньг авлна. Жилин тўрўн ґрілд олимпиадмуд болн диктантмуд, олн зўсн марєан бўрдігдні. Хойрдгч ґріл болхла бидн цугтан райодын болн селідин школмудар йовљ кґвўд-кўўкдлі, тедні багшнрла харєнавидн.
Иигід туула (январь) сарин туршарт мана институтын кґдлічнр Лаганя, Хар Єазра, Ўстин болн Яшкулин райодын школмудт одла. Ўлгўрнь, Лаганя районд билг-эрдмин школын ул деер балєсна цуг школмудын сурєульчнрла харєлт болв, энўг институтын директор Мингиян Лиджиев болн хальмг келні кафедрин багш Жанна Мукобенова давулв. Хар Єазра районд бас Комсомольский селіні хойр школын болн Сарул селіні арвтнрла кўўндвр болв, терўг профессор Раиса Дякиева болн институтын директорин дарук Нюдля Очирова кев.
Бас тиим харєлт Ўстин района цутхлњ Цаєан Амнд болн Яшкуль селінд болв. Энд бас университетин профессормуд болн специалистнр сурєульчнрин сурврт хірў ґгв. Цуг тер харєлтсин йовудт университетин туск фильм ўзўлгдв. Тер мет факультетмўдин, терўнд орхин тґлі ямаран шўўвр кергті болхин туск материалмуд арвтнрт тўгігдв.
Кўўндврин йовудт абитуриентнр эврі сурврмудтан тодрха хірў авв. Общежитьд біілєн ямаран ўнті болна, ЕГЭ-н баллд ямаран немлт кегдні, бооцана ул деер сурєульд яєљ орна, стипендь ямаран болна гиљ арвтнр соньмсв. Хальмг ГУ-д сурн бііљ Ірісін эс гиљ талдан орн-нутгин вузд стажировкд ґріл љилдін ґњгір йовљ болна гиљ вузин багшнр ціілєвр ґгв. Хамгин тўрўнд сіінір сурад, олна кґдлмшт орлцљ, номин шинљллт кех кергті гиљ эдн ціілєв.
Литературар ЕГЭ ґгхір седљіх сурєульчнрт эн љил моєа (март) сарла уйн наста журналистин школд орлцтн гисн ўрвр Хальмг ГУ-н багшнр кев. Балєсна дамшлтта багшнр литературин шўўвр ґглєні тускар ціілєљ келв.

Диана БАЗАРОВА,
Хальмг ГУ-н «журналистика» іњгин 2-ч курсин оютн