• Дала ламин гегінд ут нас дурдљ

  Ґцклдўр «Калмыкия» РИА-н барин Цутхлњд болсн брифингд Ірісід, Моњєлд болн СНГ-н орн-нутгудт Дала ламин гегіні кўндті элч, Хальмгин шаљн лам Тэло Тулку ринпоче, тањєчин сойлын болн туризмин министрин ўўл дааљадг Хонгор Эльбиков, «Хамдан» телеўзлин журналист Геннадий Корнеев орлцв. Кўндті гиичнр Дала ламин гегіні ик сурєальд одсна, мана тањєчд бурхн-шаљна халхар болх керг-ўўлдврмўдин болн Ўрс сарин кемд болх мґргўлин тускар келљ ґгв.

  • 22-05-2019, 12:08
 • Арља гегін: «Ахнр-дўўнртін ирсндін байрлљанав»

  Хойр долан хонгтан мана тањєчд гиичлсн Арља гегін апрель сарин 27-д журналистнрлі харєљ, энд давулсн харєлтсин тускар ухан-тоолврарн хувалцв. Хамгин тўрўнд кўндті гиич мана тањєчд давулсн ґдрмўдт олн імтнлі харєснд, Цутхлњ хурлд ном хіірлснд, райодт одснд маш байрта бііхін темдглв. Нег ўлў баєчудла харєљ, эдн сін дурар імтнд туста керг бўтіљ, седвіртієір ўўлдљіхиг, сурєулян сіінір сурчахиг, ґвкнриннь сойлар соньмсљахиг ўзўв гиљ Арља гегін келв.

  • 30-04-2019, 11:30
 • Цаєан Аавдан мґргхмн

  Кезіні цагас авн хальмгуд, тедні ґмн ґвкнрнь Цаєан Аавд мґргљ зальврљ йовсмн. Хальмгудын єол сікўсн болн єазр-усна харсач болљ тоолгдљ йовсмн. Єазр-усна эзнд сўм тосххар Кґтчнрі селіні імтн шиидід, кўчн-чидлін хамцулад, тосхљ босхсиг цугтан медні. Ода Кґтчнрўр эргдг хаалєас дала холд биш Элст – Волгоград федеральн хаалєин хаљуд тосхгдсн єазр-усна эзні біішњ дўњгіљіні.

  • 09-04-2019, 09:52
 • Ê¢íäò³ ãåâø Ëõàêäîð: "Áàº÷óä, ã¢í ìåäðë àâõàð ç¢òêòí!"

  Îäàõí ìàíà òàœº÷ä Õàëüìãèí øàší ëàì Òýëî Òóëêó ðèíïî÷åí ¢ðâð³ð ê¢íäò³ ãåâø Ëõàêäîð èðñí áèë³. Ýí áóääèéñê ôèëîñîôèí äîêòîð 16 šèëèí òóðøàðò Áîãä ãåã³í XIV-÷ Äàëà ëàìèí îð÷óëà÷ áîëš ¢¢ëäë³, òåð¢í³ "Ïóòü ê ñâîáîäå", "Èñêóññòâî æèòü è óìèðàòü â ìèðå", "Ïðîáóæäåíèå óìà è ïðîñâåòëåíèå ñåðäöà", "Ñòóïåíè ìåäèòàöèè" ãèäã äåãòðì¢äèã áàðàñ ºàðºõäíü òóñëëà. Ê¢íäò³ ãåâø Ëõàêäîð Áîãä ãåã³í Äàëà ëàìëà õàìäàí êåñã ä³êš ìàíà òàœº÷ä çàëðš èðë³. Ýí 2005 šèë³ñ àâí ò´âäèí ê´äëìøèí áîëí àðõèâì¢äèí Áèáëèîòåê (Ýíòêã îðí-íóòã, Äõàðàìñàëà áàëºñí) òîëºàëšàíà. Ýí Áèáëèîòåê - Ò´âäèí óëñèí øàð øàšíà ç´´ð õàäºëäã õàìãèí èê íîìèí áîëí øèíšëëºí³ öóòõëœ.

  • 20-09-2017, 11:33
 • Õàëüìãò Êóíäåëèíã ðèíïî÷å èðâ

  Óðäíü 糜ãëñ³ð, ìàíà òàœº÷ä øàšíà èê öîëòà áîëí ã¢í íîìòà áàãø Êóíäåëèíã ðèíïî÷å áàðàëõš èðâ. Õàëüìãèí Öóòõëœ õóðëûí áîëí øàší ëàì Òýëî Òóëêó ðèíïî÷åí ¢ðâð³ð ê¢íäò³ ãèè÷ Ýëñòä èðâ. Àýðîïîðòä ê¢íäò³ ãèè÷èã Öóòõëœ õóðëûí ãåëœã¢ä, ñîéëûí áîëí áàðèí ê´äë³÷íð, øàšíä ù¢òäã îëí óëñ òîñš àââ. "Ìåíäâò, ìåíäâò!" ãèš öóãëðñí óëñëà ðèíïî÷å ìåíäëâ.

  • 23-08-2017, 17:42
 • Íîìä îðëºí - áàº÷óäò òóñòà

  "Êàëìûêèÿ" ãèäã ÐÈÀ-í òàëâœä áîëñí äàðàíè áðèôèíãä òàœº÷èí Öóòõëœ õóðëûí àäìèíèñòðàòîð, ãåëœ Ñàíàí îðëöàä, àâãóñò ñàðä (19-20, 26-27 àâãóñòà) ñóðºóëü÷íðèí, îþòíðèí ò´ë³ íîì óìøãäõèí òóñêàð æóðíàëèñòíðò êåëš ´ãâ. Ê¢¢êä-ê´â¢ä ñààëòã óãàºàð ñóðºóëü ñóðõäíü, øèí ìàòåðèàëìóäûã ñ³³í³ð òîäëš àâõäíü, ýäí³ ¢¢ä³ã÷ áèëãèíü ´ð㚢ëõä, ýâð³ áàãøíðëà, ¢¢ðì¢äë³ ñ³³í³ð òààðõä íîì òóñëõíü ìåäãäâ.

  • 21-08-2017, 12:25
 • ×àäî Òóëêó ðèíïî÷å Õàëüìãò èðâ

  Áóðõí Áàãøèí íîì òàðõàëºíä íåð ºàðñí èê áàãøíðèí íåãíü ×àäî Òóëêó ðèíïî÷å áîëäìí. Ýíäð ýí èê öîëòà áîëí ã¢í íîìòà ëàì Ýëñò¢ð íèñš èðš³õèí òóñêàð Áóðõí Áàãøèí Àëòí ñ¢ìèí áàðèí öåðãëëò 糜ãëš³í³. Øàšíà íîìèã ö³³ëºëºí³ òóñò õàìãèí òîîìñðòà áîëí ìåäðëò³ ëàìíðèí òîîä îðäã ×àäî Òóëêó ðèíïî÷å ãåâø Íãàâàíã Òóêäæåí áîëí Òýëî Òóëêó ðèíïî÷åí ¢ðâð³ð èðš³í³. ²ð³ñ³ä, Ìëä, ÑÍÃ-í îðí-íóòãóäò Äàëà ëàìèí ê¢íäò³ ýë÷, Õàëüìãèí øàší ëàìèí ¢ðâð³ð Õàëüìãò ýí íîìòà ëàì õîéðäàä èðš³õíü ýí áîëšàíà. Ò¢ð¢í áîëš ×àäî ðèíïî÷å òàœº÷ä 2009 šèëä èðñí áèë³.

  • 11-07-2017, 14:18
 • Äàëà ëàìèí ãåã³íä - ³ð¢í ñåäêë³ñí

  É´ð³ëèí ýí ¢ãì¢ä ´äðòèí ãåã³íä-ýð¢í ñåäêë³ñí õàëüìãóäûí ´ðê-á¢ë áîëºíä ñîœñãäš, ýí ´äðèã ýêëâ. Çóëàí ´ðã³ä, Äàëà ëàìèí ãåã³í ìîºëöã ºàçð äååð ä³ê³ä ÷èãí îëí šèëä àìóëœ-ìåíä éîâš, öóã ìàäíà šèðºëä íîìèí åâ³ë³í ê¢ðãš éîâòõà, ãèš çàëüâðöõàâ.

  • 07-07-2017, 18:28
 • Áóéí÷ ¢¢ëäâðèí òóñ

  "Êàëìûêèÿ" òàœº÷èí 糜ãëëºí³ àãåíòñòâä äàðàíè ïðåññ-êîíôåðåíö áîëâ. Áóðõí Áàãøèí Àëòí ñ¢ìèí àäìèíèñòðàòîð Ñàíàí ãåëœ áîëí Ñàíàë ãåëœ èðš, æóðíàëèñòíðë³ õàðºâ. Äàëà ëàìèí ºàðñí ´äðèí ´ìí èðñí ó÷ðàð ýäí øàšíä ø¢òäã óëñèí Ê¢œêë
  ê´òëâð÷èí ýâèí, áóéí÷ ñåäêëèí ¢¢ëäâðèí òóñêàð, ê¢ìí-³ìòíä òåð¢í³ ê¢ðãš³õ èê íèë÷èí òóñêàð êåëš ´ãâ.

  • 07-07-2017, 17:49
 • Äàëà ëàìèí ¢¢ëäâð ê¢ìí-³ìòíä òóñëšàíà

  Šèë áîëºí èþëü ñàðèí 6-ä Áóðõí Áàãøèí íîìä ø¢òäã óëñ öóã äåëê³ä Äàëà ëàìèí ãåã³í³ ºàðñí ´äðèã òåìäãëí³. Ýâèí Íîáåëåâñê ì´ð³í ëàóðåàò óðäê êåâ³ðí îëí äóíä øàšíà íîì ö³³ëºš, êåñã îðí-íóòãàð éîâš, ëåêö óìøíà, õàðºëò êåí³. Ñ¢ë öàãò Àìåðèêò ëåêöñ óìøñíà õ´´í Äàëà ëàìèí ãåã³í Ýíòêãèí ºàçðò èð³ä, ýíä àð ¢çãèí øòàòä øàšíà íîìèí ö³³ëºâð ´ãâ. Šèëèí òóðøàðò êåíë³, àëüä õàðºõèí, ÿìàðàí ò´ðì¢ä³ð ꢢíäâð áîëõíü, ÿìàðàí êîíôåðåíöä îðëöõíü äèãë³ò³ á³³í³.

  • 05-07-2017, 15:42