• Ўрс Сар эклв

  Эндр бурхн-шаљнд шўтдг цуг улсин тґлі ірўн чинрті Ўрс Сар эклљіні. Ик кезініс авн мана ґвкнр Ўрс Сарин байриг йиртмљин біідл шинрљ, шин тґл авч, хаврин кем тґгсљ зун эклљіх цагла ирлцўлљ темдглдг біісмн. Эн ґдрмўдт кўцісн керг зун мињєн дікљ икдљ буйн болна гиљ тоолдг біісмн. Ўрс Сарин кемд ямаран керг-ўўлдврмўд болхин тускар Цутхлњ хурлын администратор Йонтен гелњ журналистнрлі болсн харєлтд келљ ґгв.

  • 04-06-2019, 17:07
 • Єаєа Ноєана ач-тус мартгдшго

  Июнь сарин 2-т Ик Буурла Хомутников селінд ончта болн тууљлгч чинрті керг-ўўлдвр болв. Эн ґдр селінд Ноєан Корнусовна Бочкаевад (єаєа Ноєанд) нерідгдсн бурхн - шаљна комплекс ірвслгдљ байрин біідлд секгдв. Ноєан Діркин мґргўлин сўмиг эргўлід босхгдсн долан бодь суврєн, Цаєан аавин кґші болн зулын ґргі эн комплекс тогтана. Бурхн-шаљна керг-ўўлдврт Ірісід, Моњєлд болн СНГ-д XIV Дала ламин гегіні кўндті элч, Хальмгин шаљн лам Тэло Тулку ринпоче, мана тањєчур баралхљ ирсн ик багш Кунделинг ринпоче, Цутхлњ хурлын ламнр орлцв.

  • 04-06-2019, 09:15
 • Дала ламин гегінлі харєв

  Май сарин эклцір Дала ламин гегін Энткг орн-нутгт Дхармсалд Ірісін імтні тґлі ик сурєаль ґгсн билі. Тўрўн болљ иим харєлтс арвн љил хооран бўрдігдсмн. Эн љил Ірісієіс 1119 кўн Дала ламин гегіні номд орад, бурхн-шаљна тґрір ціілєвр авв. Ик сурєальд орсн улс дунд «Калмыкия» зіњгллєні агентствин ўўдігч баг билі. Одахн «Хамдан» телеўзлин зіњгч Геннадий Корнеев мана Багшин сурєальд одсна, Дала ламин гегінлі харєљ кўўндсні тускар келљ ґгв.

  • 29-05-2019, 12:32
 • Кирилл болн Мефодин ірўн љирєлин ўлгўр

  Славян келн-улсин бичмрин Ґдрлі ирлцўлљ тањєчд чинрті нег керг-ўўлдвр давв. Кирилл болн Мефодин ірўн љирєлин болн ўўлдврин намтр хальмг келнд барлгдљ єарв. Эн йовдлд нерідљ, Амур-Санана нерті Келн-улсин библиотекд дегтрин презентац болв.

  • 29-05-2019, 09:34
 • Дала ламин гегінд ут нас дурдљ

  Ґцклдўр «Калмыкия» РИА-н барин Цутхлњд болсн брифингд Ірісід, Моњєлд болн СНГ-н орн-нутгудт Дала ламин гегіні кўндті элч, Хальмгин шаљн лам Тэло Тулку ринпоче, тањєчин сойлын болн туризмин министрин ўўл дааљадг Хонгор Эльбиков, «Хамдан» телеўзлин журналист Геннадий Корнеев орлцв. Кўндті гиичнр Дала ламин гегіні ик сурєальд одсна, мана тањєчд бурхн-шаљна халхар болх керг-ўўлдврмўдин болн Ўрс сарин кемд болх мґргўлин тускар келљ ґгв.

  • 22-05-2019, 12:08
 • Арља гегін: «Ахнр-дўўнртін ирсндін байрлљанав»

  Хойр долан хонгтан мана тањєчд гиичлсн Арља гегін апрель сарин 27-д журналистнрлі харєљ, энд давулсн харєлтсин тускар ухан-тоолврарн хувалцв. Хамгин тўрўнд кўндті гиич мана тањєчд давулсн ґдрмўдт олн імтнлі харєснд, Цутхлњ хурлд ном хіірлснд, райодт одснд маш байрта бііхін темдглв. Нег ўлў баєчудла харєљ, эдн сін дурар імтнд туста керг бўтіљ, седвіртієір ўўлдљіхиг, сурєулян сіінір сурчахиг, ґвкнриннь сойлар соньмсљахиг ўзўв гиљ Арља гегін келв.

  • 30-04-2019, 11:30
 • Цаєан Аавдан мґргхмн

  Кезіні цагас авн хальмгуд, тедні ґмн ґвкнрнь Цаєан Аавд мґргљ зальврљ йовсмн. Хальмгудын єол сікўсн болн єазр-усна харсач болљ тоолгдљ йовсмн. Єазр-усна эзнд сўм тосххар Кґтчнрі селіні імтн шиидід, кўчн-чидлін хамцулад, тосхљ босхсиг цугтан медні. Ода Кґтчнрўр эргдг хаалєас дала холд биш Элст – Волгоград федеральн хаалєин хаљуд тосхгдсн єазр-усна эзні біішњ дўњгіљіні.

  • 09-04-2019, 09:52
 • Ê¢íäò³ ãåâø Ëõàêäîð: "Áàº÷óä, ã¢í ìåäðë àâõàð ç¢òêòí!"

  Îäàõí ìàíà òàœº÷ä Õàëüìãèí øàší ëàì Òýëî Òóëêó ðèíïî÷åí ¢ðâð³ð ê¢íäò³ ãåâø Ëõàêäîð èðñí áèë³. Ýí áóääèéñê ôèëîñîôèí äîêòîð 16 šèëèí òóðøàðò Áîãä ãåã³í XIV-÷ Äàëà ëàìèí îð÷óëà÷ áîëš ¢¢ëäë³, òåð¢í³ "Ïóòü ê ñâîáîäå", "Èñêóññòâî æèòü è óìèðàòü â ìèðå", "Ïðîáóæäåíèå óìà è ïðîñâåòëåíèå ñåðäöà", "Ñòóïåíè ìåäèòàöèè" ãèäã äåãòðì¢äèã áàðàñ ºàðºõäíü òóñëëà. Ê¢íäò³ ãåâø Ëõàêäîð Áîãä ãåã³í Äàëà ëàìëà õàìäàí êåñã ä³êš ìàíà òàœº÷ä çàëðš èðë³. Ýí 2005 šèë³ñ àâí ò´âäèí ê´äëìøèí áîëí àðõèâì¢äèí Áèáëèîòåê (Ýíòêã îðí-íóòã, Äõàðàìñàëà áàëºñí) òîëºàëšàíà. Ýí Áèáëèîòåê - Ò´âäèí óëñèí øàð øàšíà ç´´ð õàäºëäã õàìãèí èê íîìèí áîëí øèíšëëºí³ öóòõëœ.

  • 20-09-2017, 11:33
 • Õàëüìãò Êóíäåëèíã ðèíïî÷å èðâ

  Óðäíü 糜ãëñ³ð, ìàíà òàœº÷ä øàšíà èê öîëòà áîëí ã¢í íîìòà áàãø Êóíäåëèíã ðèíïî÷å áàðàëõš èðâ. Õàëüìãèí Öóòõëœ õóðëûí áîëí øàší ëàì Òýëî Òóëêó ðèíïî÷åí ¢ðâð³ð ê¢íäò³ ãèè÷ Ýëñòä èðâ. Àýðîïîðòä ê¢íäò³ ãèè÷èã Öóòõëœ õóðëûí ãåëœã¢ä, ñîéëûí áîëí áàðèí ê´äë³÷íð, øàšíä ù¢òäã îëí óëñ òîñš àââ. "Ìåíäâò, ìåíäâò!" ãèš öóãëðñí óëñëà ðèíïî÷å ìåíäëâ.

  • 23-08-2017, 17:42
 • Íîìä îðëºí - áàº÷óäò òóñòà

  "Êàëìûêèÿ" ãèäã ÐÈÀ-í òàëâœä áîëñí äàðàíè áðèôèíãä òàœº÷èí Öóòõëœ õóðëûí àäìèíèñòðàòîð, ãåëœ Ñàíàí îðëöàä, àâãóñò ñàðä (19-20, 26-27 àâãóñòà) ñóðºóëü÷íðèí, îþòíðèí ò´ë³ íîì óìøãäõèí òóñêàð æóðíàëèñòíðò êåëš ´ãâ. Ê¢¢êä-ê´â¢ä ñààëòã óãàºàð ñóðºóëü ñóðõäíü, øèí ìàòåðèàëìóäûã ñ³³í³ð òîäëš àâõäíü, ýäí³ ¢¢ä³ã÷ áèëãèíü ´ð㚢ëõä, ýâð³ áàãøíðëà, ¢¢ðì¢äë³ ñ³³í³ð òààðõä íîì òóñëõíü ìåäãäâ.

  • 21-08-2017, 12:25