• САРИН ТЕМДГ

  Ик эрт урд цагас авн ода күртл күмн-әмтн сөөни цагтан һазаран һархларн, толһаһан өргҗ, теңгрин оддыг хәлән, сарин герлд шүлг бичҗ йовдг бәәсмн. Алтн делкә деер сариг магтл уга йовдг келн-улс уга. Теднә тоод чигн бидн, улан залатнр орҗ бәәнәвидн.

  • 08-09-2020, 13:58
 • Кўњкл Багшин номин хіірн

  Шар шаљнд шўтдг улсин Оюни кґтлврч болн Ик Багш Дала Ламин гегін эн љил 85 наста болсмн. Эвин тґлі, цуг улсин хґвті љирєлин тґлі цуцрлтан уга ўўлдљ йовх ач-тусинь темдглід, эн љилиг Дала Ламин гегінд ханлтан медўллєні љил гиљ кесг орн-нутгин імтн зарлсмн. Эн йовдлла ирлцўлљ Ірісід, Моњєлд, СНГ-н нутгудт Дала Ламин кўндті элч, Хальмгин Шаљн лам Тэло Тулку ринпочен ухан-тоолврла умшачнран таньлдулхар біінівидн.

  • 08-09-2020, 13:56
 • ШАГШАВДЫН СҮҮР ЯМАРАМБИ?

  Алтн делкә деер бәәҗәх күмн-әмтн дотр түрүн уга кезәнәһәс авн ода күртл сүзгтә күүнә әрүн йовдл чинр иктә күндтәд үзгдн тоолгдҗ бәәдг мөн. Тер нүл-килнц уга үүл-йовдлыг мана хальмгуд «шагшавд» гиҗ нерәддг бәәҗ. Эн үг юн учрта болдгиг бидн ода цәәлһҗ өгий. Эврә келәрн баатрльг дуулвр «Җаңһриг» умшсн күн Арслңгин Арг Улан Хоңһрин эк әрүн шагшавдта (с чистой нравственностью) Гернзлиг меддг болх.

  • 02-09-2020, 13:13
 • Тґвдин эмнлє дасхар

  Бурхн Багшин Алтн сўмд шаљна мартгдсн авъясмудыг сергілєір бає биш кґдлмш кегдљіні. Шаљна халх ўўлдврлі зергднь урднь хурлмуд сойлын болн эмнллєні тґвмўд біісинь ґвкнрин тодлврас болн хуучн цага дегтрмўдіс меднівидн. Імтнд эмнллєні дґњ кўрглєні авъясиг цааранднь делгрўлхір Тґв хурл тґвд эмнллє дасх саната баєчудт дґњ болхан медўлљіні. Тиим сана зўўсн баєчуд хурлд ирљ, терўні тґлі юн кергтієинь медљ, кергті заавр авхмн.

  • 01-09-2020, 14:50
 • Хальмгт Зулын гер секгдв

  Кґтчнрі района Амта Бурєст гидг біірнд Зулын гер секгдв. Башмин Толєа гидг ґґдмин ґґр ода шаљнд шўтдг улс кўрч мґргљ чадљана. Урднь нер єарсн Чґґрі хурл біісн ірўн єазрт нег сарин туршарт Зулын герл асхмн. ХХ зун љилин эклцір шаљна номин тґв біісн Чґґрі хурлын біірнд шаљна ик чинрті ўўлдвр кўцігдв. Энд Зулын гер байрин біідлд секлєнд Кґтчнрі района імтн, Хальмгин буддийск ниицісин элчнр, ода талдан єазрт бііх біірн імтн ирљ орлцв. Эн ик хурлд церглљ йовсн ламнрин болн гелњгўдин элгн-садн бас нааран ирв.

  • 01-09-2020, 14:49
 • Ном дасхд туслх мґргўл

  Тогтсн сін авъясар Бурхн Багшин Алтн сўмин гелњгўд сурєулин љилин ґмн шишлњ мґргўл давулв. Сурєулян сіінір сурхд, бийдін туста гўн медрл авхд туслх мґргўл ноха сарин 23-д болв. Мґргўлиг Интернетын эв-арєар ўзўлсмн. Бурхн Багшин Алтн сўмин шишлњ халхд Ю-туб каналд сурєульчнр болн талдан баєчуд мґргўлд орлцљ чадв. Дікід болхла Инстаграмд хурлын шишлњ халхд мґргўлиг эдн соњсв.

  • 24-08-2020, 15:30
 • Ик Багшин сурєаль

  Бурхн Багшин Алтн сўмд шидр пресс-конференц болв. Терўнд єурвн тґрір кўўндвр кегдв.

  • 24-08-2020, 15:27
 • Зуңква гегәнә хәәрнд багтад

  Арвн тавдгч зун җилин эклцәр Цастын орнд (Төвдт) әмдрҗ бәәсн моңһл гелң Зуңква Лам “Бодь мөрин зерг” гидг бурхна номин дегтр зокасмн. Тер цагас авн энүнә сурһальд орсн күмс җил ирвәс икгдәд “Цастын мергдин оран чимг” гиһәд магтад, энүндәд мөргәд, сурһалинь дахад йовдг мөн. Мана өвкнр чигн Зуңква бурхиг ик гидгәр бишрдг бәәсмн. Өдгә цагин хальмгуд хойрдгч бурхн Зуңква гегәниг мартл уга йовцхана.

  • 24-08-2020, 15:19
 • ХАР КЕЛ ТАСЛХ

  «Йөрәлин экн – тосн, харалын экн – цусн» гиҗ эрт урд цагас авн мана улан залатнр келнә. Хальмг көгшд цуг сән юмиг йөрәдг авг-бәрцтә болчкад, харал келхд ик дурго. Зуг, зәрм-зәрмдән ик му һарһсн күүг харадг чигн бәәнә. Тер харалыг, күүнд хальдад ирхләнь, «хар келн» гиҗ дууддг.

  • 17-08-2020, 16:16
 • Худлын һазр

  Ик эрт урд цагас авн мана өвкнр эргндк һазр-делкәг шинҗлҗ үзәд, хойр-һурвн зүүлд салһҗ йовдг бәәҗ. Тер хуучн үзлнь ода күртл олн хальмгудын чееҗ-седклд хадһлгдад бәәһә. Хальмг көгшдин келсн үгд тернь зәрм-зәрмдән һарч ирнә. Бурхн багшин ном-шаҗн өөрд-хальмгудын нутгт делгрәд уга бәәтл бөөһин шүтлһ олн әмтнә ухан-седкл эзлҗ, кецү-берк әмдрл-җирһлд түшг-тулг болҗ, хамг мууһас зәәлүләд, күрх сәәнд күргдг арһ бәәҗ. Тер бөөһин шүтлһин үзлд һазр-делкән һурвн орн бәәнә.

  • 17-08-2020, 16:14