• Бурхна шүтән ямаран болдв?

  Улан залата күн болһн бурхндан мөргхләрн, хотын дееҗән бурхна ширәд тәвҗ, альхан хавсрн намчлҗ шүтәндән мөргәд, ном-судрас әдс авад, эркән эргүлҗ татад, маань-тәрнән умшад бәәдг юмн. Эндр бидн бурхна шүтән ямаран болдгиг тодрхаһар цәәлһәд бичий.

  • 13-04-2021, 16:54
 • Дала Ламин гегән түрүн болҗ баралхлһнд

  1991-ч җилд Хальмг Таңһчур Дала Лам ирхмн гисн зәңг тарла. Күндтә Багш ирх гисн зәңг ик байр үүдәҗ, эн йовдлыг әмтн күләв. Ик Багш ирхин өмн Энткгәс күндтә гиичнр – ламнр ирв. Тедниг США-д бәәсн хальмг Үрвҗин Дава дахулҗ ирсн билә. Төвдин ламнриг, теднә хувцинь тиигхд әмтн түрүн болҗ үзсмн. Ирсн гиичнр чигн икәр соньмсҗ һазрин бәәдллә, әмтнлә таньлдсмн.

  • 09-04-2021, 17:40
 • Дала Ламин түрүн баралхлһна тускар

  Удл уга эн җилин така сарин 26-д мана таңһчд Бурхн Багшт шүтдг әмтн ончта өөнән темдглхмн. Яһад гихлә минь тер өдрлә дигтә 30 җил хооран Дала Ламин гегән түрүн болҗ Хальмг Таңһчур баралхлҗ ирсн болдг. Эн йовдл таңһчин төлә ик гидг байрт хүврәд, хөөннь мана регионд шаҗн түргәр делгрснь маһд уга.

  • 27-03-2021, 17:43
 • Һанҗур Данҗур хойрин тускар

  Ик кезәнәс авн улан залата хальмгудын сүм-хурл болһнд Һанҗур Данҗур хойр бәәдг болхла, тер хурл номар күцц болад, йоста әрүн орн болдг санҗ. Тер төләд ямаран болвчн хурлын ах багш эн хойр ик номин хураңһуг олҗ авад, эврә хурлд залад авхд зүткдг бәәҗ. Тегәд Һанҗур Данҗур хойр ямаран учрта юмн болдгиг цәәлһҗ бичий!

  • 25-03-2021, 17:08
 • Хальмгудтан хәәртә Ноһан Дәрк

  Бурхн Багшин номд шүтдг улс хамгин икәр күндлдг бурхд дунд Ноһан Дәрк онц орм эзлнә. Зөвүр-зовлңгас харсҗ авдг, даңгин дөң болхар адһдг бурхн болҗ, әмтн дунд тааслт олҗ күндлгднә. Авалокитешвара бурхна нүднәс һарсн нульмснас эн үүдсмн гиҗ домгт келгднә. Тегәд чигн төрхәрә өр-өвч седкләрн, дөң күргх зүткмҗәрн Ноһан Дәрк цуг әмтә тоотд евәлтә болхнь медгдсмн.

  • 06-03-2021, 15:15
 • Хальмг улсин сәкүснә тускар

  Кезәнә цагас авн хальмг улсин Цаһан Сарин байр Окн Теңгр бурхнла, терүнә цуг әмтә тоотыг харсгч үүлдврлә залһлдата болдмн. Эн хәәртә залһлдана тускар цөн үг бичҗәнәвидн.

  • 11-02-2021, 16:37
 • Тґвдин шаљна нуувчин тускар

  Мана газетин туула сарин 26-д єарсн тойгт эклід барлгдла. Эн тґрин цаарандк делгрлтд нерідсн статьян чилгчнь эндр барлгдљана. Тукдам бишрлєні нуувчиг номин халхар шинљлх зґв Дала ламин гегініс авсн Ірісін номтнр эн туст яєљ ўўлдљіхин тускар келгдљіні.

  • 28-01-2021, 09:47
 • Тґвдин шаљна нуувчин шинљллт

  Тґвдин гелњгўд бурхн болснаннь хґґн чигн цогц-махмудан залљ біідгнь темдгті. Юњгад эдн тиим эрдмті болљахмб? Йир ґврмљті шинљллт келєиг Дала лам юњгад Ірісін номтд даалєсмб? Ірісін нерті номт Святослав Медведев эн сурврмудын туск тоолврарн хувалцљана. РАН-а кўўні толєан эк шинљлдг институтыг 25 єар љилдін толєалљасн эн номт ода Энткгин Ґмн ўзгт біідг тґвдин хурлмудт бўрдігдсн лабораторьмудт шинљллтин кґдлмш кељіні. «Ірісін газетд» барлгдсн номтын тоолвр маднд соньн болљ медгдв.

  • 26-01-2021, 14:59
 • Хурлын ґґнлі йґрів

  Бурхн Багшин Алтн сўм тосхгдад эклљ ўўлдсн цагас авн 15 љил болв. Эн цагин дотр Хальмгин тґв хурл тањєчд біітхі, орн-нутгт, делкід темдгті болв. Шаљна, сойлын, сурєуль-эрдмин цутхлњ болљ нер єарв. Архитектурин ке-сііхн болн сўркі біідлірн цуг делкін імтні оньгиг авлљана.

  • 30-12-2020, 18:20
 • Нег җилд әмд бәәх яһна...

  1988-ч җилд Элстд бичкн мөргүлин гер секгдсмн. Тер цагас авн Бурхн Багшин шаҗн улм делгрәд, шаҗнла залһлдата мартгдсн кесг тоот дәкнәс сергәд, шаҗнд шүтдг олн-әмтнә ухан-седкл сольгдҗ йовна. Эн җил бидн Бурхн Багшин Алтн сүмин 15 җилин өөн темдглҗәнәвидн. Мана хурл Әрәсәд бәәтхә, Европд хамгин ке-сәәхн, хамгин ик хурл болҗана. Зуг Советин цагт Бурхн багшин, Шар шаҗна тускар меддг әмтнә тонь ховр бәәсмн. Мана өвкнр шаҗан ямаран чигн түрү-зүдү бәәдлд әрүнәр хадһлҗ йовсна тускар эн мини бичкн келвр мөн.

  • 25-12-2020, 16:16