• Малыг харсх ном

  Улана йосн һучн шаху җил өмн тарсн болв чигн, хальмг келәр һардг бурхна номин дегтрмүд ода чигн тооһарн баһ. Одахн Төв хурл Бурхн Багшин Алтн Сүмин номин саңд «Малын банзгч» гидг шин кесн дегтриг цуг хальмгудт таньлдулв. Эн җил алтн делкән әмтн коронавирус гемәс көлтә зовад, сәәһән хәәҗ йовсн деерән мана Таңһчд хур орлго һазр хагсч шуурад, өвсн-ноһан һарлго ик зуд болҗана. Хальмгудын әмнә теҗәл болҗах дөрвн зүсн мал өлсн-ундасн үкәд, бас гем-шалтгта болад баһрҗ тарҗана.

  • 09-11-2020, 15:21
 • Дала ламин номин ціілєвр ноябрин 5-д эклљіні

  Ірісін сўзгтнрт Дала ламин гегін љил болєн ном хіірлні. Эн љил Мана Ик Багш онлайн янзар олн сурєульчнрларн харєхмн. Ўкр сарин 5-д эклх тер номд тањєчин імтн оларн орлцљ чадљана. Дала ламин гегін 2009 љиліс нааран Ірісін сўзгтнр номан хіірлљіні. Љил болєн шин љилин ґмн олн імтн Ірісієіс Энткгин єазрт кўрч, Дхармасалад, хґґннь Дели хотл балєснд Ик Багшин номиг соњсдг билі. Хальмгас йир олн кўн тер номд кўрч, орлцљ йовла. Эн љил учрсн нірн біідліс ишті номин ціілєвр интернетар онлайн янзар ґггдхмн.

  • 02-11-2020, 16:00
 • Хошуда хурлд болх мґргўл

  Ўкр сарин 1-д Хошуда хурлд ик мґргўл болн шаљна йосрхл болхмн. Іідрхні мўљин Харабалинск района Речное селінд бііх кезінк хальмг хурлд тиигід болзг-болзгар шаљна керг-ўўлдвр болна. Эн саамд шаљна йосрхл болн мґргўл Цаєан Аавд – єазрин эзнд бірц бірлєнд нерідгдљіні. Мґргўлд орх саната улс хулєн сарин 31-д 23 часла Іідрхні єазрур єарч йовхмн. Элстин 17-ч тойгта маршрутар йовдг автобусин сўл зогсалд, Скрипкина нерті уульнцар бііх тер зогсалд цуглрљ, тендіс єарч йовљ болхмн.

  • 28-10-2020, 14:39
 • Хальдврта геміс саглулдг бурхн

  Хґрн негн Діркин хўвлєні негнь болгч Парнашвари бурхн цецн ухата ўўлдврт хаалє татљ, ґр-ґвч седклті цуг бурхдын хіірнд імтиг кўртіні. Тўргір тўгдг олн-зўсн геміс саглулдг, олн нань чигн зґвўр-зовлњгас гетлгч авдг бурхн гиљ эн кўндлгдні.
  Эн бурхна номиг умшад, зальврад бііхлі, цогц махмуд батрад, геміс бийін гетлгљ авхд туста болна.

  ОМ ПИШАТЦИ ПАРНА
  ШАВАРИ САРВА ЗОРА ПРАША МАНА СВАХА!

  • 28-10-2020, 14:37
 • Йөрәл

  Эндр, хулһн сарин 27-д, Хальмг Таңһчин Шаҗн лам Тэло Тулку ринпочен һарсн өдр билә. Тегәд “Хальмг үнн” редакцин, эңкр мана умшачнрин нерн деерәс һарсн өдрлә Дилав ринпочег йөрәҗәнәвидн!

  • 27-10-2020, 09:18
 • Шўўврін эврі хурлдан ґгв

  Пандемий біідл-љирєлин цуг халхст эврі нилчін кўргљіні. Терўніс кґлті Ґмн Ўзгин Энткгин єазрт Дрепунг Гоманг хурлд сурєуль сурчасн баєчуд амрлєна дару тииглін йовљ чадсн уга. Болв чигн дарани шўўвртін эдн гертін арднь орљ белдсмн. Шўўврін эвріннь хурлд ґгч болхин тускар эдн Дрепунг Гоманг хурлын ик багшт эрлє бичв.

  • 21-10-2020, 16:21
 • ДАЛА-ЛАМД НОМ ХАЛЬМГАР УМШХМН

  Мана өвкнр үзг-бичгтә болсн цагас авн өөрд-хальмгин гелңгүд номан хальмг келнд орчулҗ олнд медгдхин төлә эврәһәрн умшдг бәәҗ. «Бурхн Багшин Алтн Сүм» гидг Хальмгин төв хурлд эн хуучн йосн серггдҗәнә. Ода хальмг сүзгтнр Дала-ламд номан эврә келәр умшхар бәәнә.

  • 21-10-2020, 16:20
 • ТӘРНИН ҮГ БОСХВ

  Мана берк хату цагт күн болһн бийдән ухан-седклин түшг-тулг хәәҗ йовна. Хальмг Таңһчин зах уга теегин аһуд мана улан залатнр суврһ босхад, хурл бәрәд, сүзг-бишрлән, хуучн номин йосан чигн сергҗ бәәцхәнә. Шидр шаҗна нег сәәхн керг-үүл Яшалтан района Октябрьский селәнд болв.

  • 19-10-2020, 15:26
 • Дала ламин гегіні сурєаль

  Хальмгин хурлын зіњглсір, эн љил Дала ламин гегін Ірісін шар шаљна сўзгтнр ўкр сарин 5-с авн 7 кўртл ном хіірлхмн. Тогтсн авъясар шин љилин ґмн Мана Ик Багш Ірісін сўзгтнрлі харєдмн. Эн љилд болхла учрсн пандемийіс кґлті Дала ламин номин хіірллєн онлайн эв-арєар болхмн.

  • 19-10-2020, 15:00
 • ЛАМ ЮН УЧРТА ҮГВИ?

  Кезәнәһәс нааран манд эврә әрүн йовдлта, санврта әмтиг олн нерн-дуудлһар дуудҗ йовдг бәәҗ. Цуг санврта, үзг-бичг меддг, зурха-эмнлһ кеһәд һарһҗ чаддг әмтиг мана өвкнр олн зүүләр нерлҗ йовдг бәәҗ. Теднә тускар цуг таднд ода медүлхәр бәәнәв. Бурхна номин йос бәрҗ йовҗах улан залата хальмгуд Һурвн Эрдньд ик кезәнәһәс нааран мөргҗ зальврад йовҗана. Һурвн Эрднин негнь – Хуврг эс гиҗ цаһан номин хаалһар йовҗах әрүн йовдлта, санврта әмтн болна.

  • 16-10-2020, 14:53