• Ээҗ

  Нер єарсн мањєд бичіч Булат Сулеймановин «Ээљ» гидг келвр орс, башкир, хасг, карачаево-балкарск, крымин мањєдын, тўрг, чуваш, таджик келнд орчулгдсн бііні. Эн келвриг хальмг келір тана оньгт тусхаљанавидн.  

  Булат Сулейманов

  • 26-08-2021, 15:38
 • Авсн насндан байрлад, әрүн сана зүүнә

  Эн өдрмүдт Лаганя района Улан Хол селәнә сурһульд дөчн һар җилдән орс келнә багшар көдлҗ йовсн Евдокия Идрисовна Сангаджиева ончта өөнән темдглҗәнә. Эндр эн ачта амрлһнд бәәнә, Николай Манджиевич авальтаһан хамдан күүкдиннь болн ачнриннь кишгт багтҗ, сән-сәәхн бәәнә. Мана ах үйин улсин җирһлин хаалһд кесг түрү-зүдү учрв, тегәд чигн Евдокия Идрисовна баахн цагтан дәәнә болн тууврин зовлң үзсмн. Болв тер бийнь эн делкә мини гисн седклтә, цаһан саната, уралан зүткдг, гейүрдго төләдән цугинь дааҗ, олна хормад багтҗ йовна.

  • 21-08-2021, 17:01
 • Сурһулин шин җил өөрдҗәнә

  Одахн гилтә сурһулин җил төгссн болла. Зунын сармуд давад, дарани шин җил өөрдәд ирҗ йовна. Октябрьск района школмуд сурһулин шин җилд яһҗ белдҗәхин тускар бидн района сурһуль-эрдмин әңгин һардач, Хальмг Таңһчин ачта багш Виктор Манджариковла күүндҗәнәвидн. Сурһуль-эрдмин халхд тогтсн бәәдлин тускар, шин җилд белдлһнә көдлмш диг-дараһар кегдҗәхин тускар мана зәңгчд Виктор Санджиевич тодрхаһар келҗ өгв. Сурһулин шин җил өөрдҗәнә

  • 07-08-2021, 15:28
 • Нертә седкүлч, шүлгч, номт

  Шидр мана таңһчур Өмн үзгин федеральн ик сурһулин профессор, кафедрин һардач, номт, седкүлч болн шүлгч Евгений Ахмадулин ирв. Эн Б.Б.Городовиковин нертә Хальмг ик сурһульд магистратурт седкүлчин эрдм дассн баһчуд дипломн көдлмшән харслһна шаңһа комиссь һардв. Шүүврин хөөн Евгений Валерьевич «Калмыкия» таңһчин зәңгллһнә агентствд болсн брифингд орлцҗ, седкүлчнрин сурврмудт хәрү өгв.

  • 26-06-2021, 16:18
 • ААВм – мини БАХМҖ

  Хальмг Таңһчин Улсин шиидврәс иштә мана таңһчд 2017-ч җиләс авн үкр сарин 17-д 110-ч мөртә Хальмг онц дивизин салдсмудын санлд нерәдсн керг-үүлдвр давулгдна.

  • 01-06-2021, 16:01
 • Гер-бүүрин таалан ясрулхин төлә

  Давсн долан хонгт Элст балһснд «Родина» гидг сойлын төвд баахн өрк-бүлмүдт гер-бүүрин таал ясруллһнд мөңгнә сертификат бәрүлҗ өглһнә байрин керг-үүлдвр болв. Ут тоодан 47 баахн өрк-бүл сертификат авв, теднәснь 13-нь олн үртә болна.

  • 25-05-2021, 16:04
 • Йиртмљін харлєн єол кергнь болв

  Эндр ґдр эргндк йиртмљ харєлна болн экологийин тґрмўд єол чинр зўўні. Љил хооран Ірісін Ар ўзгт кесг тонн нефть хадєлљасн багтамљ хаєрад, йиртмљд, нам Ар ўзгин мґсті далад ик єару учрав, біірн хойр єолын уснь, эргндк єазрнь бузрдв. Тиим эзн уга хіліцті компань кесг зун љува арслњ Норильск балєснд болн Красноярск крайд ґгх зґвті болв. Тер аюлта йовдлыг Ірісін президент оньгтан авв, тегід цуг орн-нутг тер аюлын, эзни биш хіліцин тускар медв. Урдаснь цґґкн сай арслњга йиртмљ харлєна керг-ўўлдвр кўцісн болхла, аюл чигн учршго билі, кесг љува арслњга ялын мґњг чигн ґгшго біісмн. Хоома кўн хойр кґдлмшті гиљ мел чик келсмн.

  • 22-05-2021, 15:10
 • Кґдлмшч улс кишгті болдг

  - Би 1937-ч љилд єарлав, ода найн дґрвтів. Зуг Сиврт намаг комиссь кеєід, 1939-ч љилі гиєід бичв. Тегід бичсн цаасар болхла би ода найн хойрта болљанав, ні, тернь тґр уга, бає наста болад чигн ода біінів, гиљ Єалзна Нина Дмитриевна тууљан эклціні.

  • 20-05-2021, 16:10
 • Шаакун Хґгді

  Бичкндк цагас авн медіті улсас Шаакун Хґгдін тускар дала юм соњслав, зуг бичкдўдин авъясар тер келврмўдт кергті оньган тусхадго билів. Ода болхла Шаакун Хґгдін тускар сіінір медх ик дурн бііні, болв, харм тґрхд, тиим арє уга, яєад гихлі мини авє Шаакун Хґгдіг меддг, терўнлі нег цагт біідг улс уга болв. Зуг терўні туск зірм тоот мини уханд тодлгдв, тегід эндр Шаакун Хґгдін тускар умшачнрла хувалцхар седлів.

  • 18-05-2021, 14:10
 • Җирн нүктә боршнгнь...

  Ик кезәнәс авн мана ɵвкнр һартан ɵɵтә, чадмһа, олн эрдмтә улс болҗ йовсн мɵн. Эн олн эрдмән үйәс үйд медүләд, эндр күртл хадһлҗ йовна. Хальмгин селәдәр соньн эрдмтә медәтнр цɵн үлдв. Эндр нег соньн медәтин тускар келҗ өгхәр бәәнәвидн.

  • 18-05-2021, 14:07